น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้าคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
Letters from the school
Downloadable documents for parents
Announcements and downloadable documents for staff
Activities Calendar
Extracurricular programs to enhance learning capabilities
School Library
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
Interesting Websites
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์   News โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
Please follow school news through an addditional channel

  ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
Photos of School Activities from the 2016 Summer Session
 
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
Character Building Activities
โครงการบรรพชาสามเณรสาธิตจุฬาฯ เทิดพระคุณบุพการี
น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
Novice ordination project to show graditude to parents and to dedicate
merit to Phra Bat Somdet Phra Paraminthra Maha Bumibol Adulyadej
held at Satit Chula Elementary School
and Wat Boromniwas Ratchaworawiharn
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสามเณร
และพิธีสรงน้ำพระ
Prayer ceremony to celebrate
novice monks and bathing buddha
ceremony.
(7/4/2560)
พิธีบรรพชา
Ordination ceremony
(29/3/2560)
เดินทางไปยังวัดบรมนิวาสฯ /
พิธีมอบผ้าไตร / โปรยทาน
Travel to Wat Boromniwas/
robe presentation ceremony/
coin scattering
(29/3/2560)
การแสดงชุด
"คุณธรรมนำไทย ภูมิใจในแผ่นดิน
สยามินทร์ในใจนิรันดร์"
"Virtue leading Thailand, pride in
the land, Siammintr forever in
our hearts" performance
(28/3/2560)
พิธีถวายตัวนาค / ปลงผมนาค
Naga presentation/naga hair
shaving ceremony
(28/3/2560)
ประชุมรวม / พิธีขอขมาอาจารย์ /
พิธีล้างเท้าบุพการี
General meeting/ceremony to ask for
forgiveness from teachers/parents'
foot-washing ceremony

(28/3/2560)
 
     ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559 
Photos of School Activities from Academic Year 2016
Videos of School Activities
กิจกรรมด้านวิชาการ
Academic Activities
พิธีปิดโครงการเสริมศักยภาพ
ทางด้านศิลปะ (Art Learning)
Closing ceremony for
the Art Learning program
(2/3/2560)
ป.1 ทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย
(สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 students' field trip to
KidZania (Fun and Happiness Week)
(2/3/2560)
ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน
นครปฐม (สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 students' field trip to
Sampran Riverside, Nakhon Pathom
(Fun and Happiness Week)
(28/2/2560)
อนุบาลทัศนศึกษาสวนงู
สถานเสาวภา สภากาชาดไทย
Kindergarten students' field trip to
snake farm, Queen Saowabha
memorial institute the
thai red cross society
(24/2/2560)
ป.6 ทัศนศึกษาเมืองมัลลิกา ร.ศ. 124
และอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
จ.กาญจนบุรี
Primary 6 students' field trip to
Malika R.E.124 (The Siamese Living
Heritage Town) and Mueang Sing
Historical Park, Kanchanaburi
(23/2/2560)
พิธีมอบเกียรติบัตร
นักพฤกษศาสตร์น้อยรุ่นที่ 22
Certificate hand-out ceremony
for Junior Botanists (class 22)
(21/2/2560)
การประกวดออกแบบ 3D Animation
3D Animation Competition
(20/2/2560)
ป.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์งู
Primary 2 students' field trip to
Siam Serpentarium
(15/2/2560)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม
ตลาดนัด ก.พ.อ
ตลาดนัดรวมใจ ตามรอยพ่อ สานต่อความพอเพียง
Vocational Courses and Technology
Department organized the Market
Activity following the footsteps of our
father to carry on His Majesty's
sufficiency philosophy

(14/02/2559)
ป.3 ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง
Primary 3 students' field trip to
Science Centre for Education /
Bangkok Planetarium
(9/2/2560)
ป. 4 ทัศนศึกษาโบราณสถานและ
โบราณวัตถุที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร
Primary 4 students' field trip to
study historical sites and artifacts
in Bangkok
(3/2/2560)
โครงการค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่24 (ป.6)
24th Astronomy Camp (P.6)
(28/1/2560)
กิจกรรมวันเอกลักษณ์ไทย
Thai Identity Day Activity
(25/1/2560)
โครงการนักพฤกษศาสตร์น้อยรุ่น 22
ทัศนศึกษา จ.ระยอง
Junior botanist program (class 22)
field trip to Rayong province
(21-22/1/2560)
การแข่งขันหุ่นยนต์คลิกโรบอท
Click-Robot Robotics Competition
(20/1/2560)
งานประกวดและจัดแสดงผลงาน
สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมระดับนานาชาติ
“Seoul International Invention Fair
2016” ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
The Awards Ceremony of
“Seoul International Invention Fair
2016” South Korea
(1-4/12/2559)
ผู้อำนวยการมอบรางวัลให้นักเรียน
ที่ชนะการประกวดอ่านออกเสียงและ
เขียนเรียงความเนื่องในวันพ่อ
The Principal handed out awards
to students who won the
"Read Out Loud" competition and
"Essay Competition"
on occasion of Father's Day
(2/12/2559)
ป.5 ทัศนศึกษา จ.พระนครศรีอยุธยา
Primary 5 students' field trip to
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
(24/11/2559)
กิจกรรมประกวดอ่านออกเสียง
(21-25/11/2559)
โครงการ Art learning ทัศนศึกษา
Bangkok Art and Culture Centre
(BACC)
Art Learning Program field trip to
Bangkok Art and Culture Centre
(BACC)
(20/11/2559)
ท่านผู้อำนวยการมอบเสื้อสามารถ
เกียรติบัตร และรางวัล
ให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
The Principal handed out
recognition shirts, achievement
certificates and awards to students
who made the school proud
(31/10/2559)
โครงการพัฒนาบุคลากร
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จ.ระนอง
Scout Leaders' Training Course
in Ranong Province
(20-23/10/2559)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
โรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ร่วมกับ เมืองโคเงะ ฟุกุโอกะ
ประเทศญี่ปุ่น
Sister School Programme
Satit Chula - Koge Town, Fukuoka,
Japan Cultural Exchange
(1-8/10/2559)
ท่านผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
และรางวัลให้กับนักเรียนที่ทำชื่อเสียง
ให้กับโรงเรียน
The Principal presented the certificates of achievement and awards to students who made the school proud
(23/09/2559)
นักเรียนชั้น ป.1
ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์
(สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 field trip to Safari World
(Fun and Happiness Week)
(22/09/2559)
นักเรียนชั้น ป.1 ทัศนศึกษา
SEA LIFE Bangkok Ocean World
(สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา)
Primary 1 field trip to
SEA LIFE Bangkok Ocean World
(Fun and Happiness Week)
(20/09/2559)
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา (สสวท.)
Science and Mathematics Camp
by The Institute for the Promotion of
Teaching Science and Technology
- Primary Level (IPST)
(3/09/2559)
การประชุมปิดโครงการ
เสริมศักยภาพทางด้านศิลปะ
(Art Learning) และแสดง
ผลงานศิลปะของนักเรียนในโครงการ
Closing meeting for the Art Learning Program and exhibition of the artwork of the students from the program
(31/08/2559)
นักเรียน ป.4 กิจกรรม "Science Show"
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 4 Students: Science Show
(National Science Week)
(19/08/2559)
การประกาศชื่นชมยินดี
นักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน
ระดับนานาชาติและภายในประเทศ
Recognition and congratulations
to students who made the school
proud at the international and
national level
(19/08/2559)
นักเรียน ป.1-2 การแข่งขันยิง
"จรวดพลังลม" จรวดจากแรงดันอากาศ
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 1-2 Students: "Wind
Powered Rocket" firing Competition
using air pressure
(National Science Week)
(18/08/2559)
นักเรียน ป.6 "สนุกกับการทดลอง" เกมการทดลองแสนสนุก (สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 6 "Fun with Experimenting"
fun experimentation games
(National Science Week)
(17/08/2559)
นักเรียน ป.5 "Pet Talent"
ประกวดแฟนซีสัตว์เลี้ยงแสนรักแสนรู้
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 5 Students: "Pet Talent" -
Beloved Pet Talent Competition
(National Science Week)
(16/08/2559)
นักเรียน ป.3
ประกวด "สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้"
(สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ)
Primary 3 Students: Creations from
Recycled Materials Competition
(National Science Week)
(15/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.3
ทัศนศึกษา KidZania
Primary 3 field trip to KidZania
(11/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.5
ทัศนศึกษาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Primary 5 field trip to
Khao Kheow Open Zoo
(10/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.2 ทัศนศึกษา
Fun Arium
Primary 2 field trip to Fun Arium
(10/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาฯ
Primary 4 field trip to Chulalongkorn
University Museum of Natural History
(9/08/2559)
นักเรียนชั้น ป.6 โครงการ Art learning ทัศนศึกษาปราสาทสัจธรรม
และ Art in Paradise จ.ชลบุรี
Primary 6 students from the Art Learning Program field trip
to The Sanctuary of Truth and
Art in Paradise, Chon Buri
(7/08/2559)
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
National Thai Language Day 2016 Activity
(25-29/07/2559)
โครงการ Art learning ทัศนศึกษา TeamLab Island
Art Learning Program field trip
to TeamLab Island
(23/07/2559)
นักเรียนชั้นป.6 โครงการ Art Learning
พบกับวิทยากรพิเศษ น้องภูผา
ด.ช. รพีวิชญ์ จิรมิตรมงคล
ศิลปินรุ่นเยาว์ที่มีพรสวรรค์
ในการเขียนงานจิตรกรรมไทย
Primary 6 students from the Art
Learning Program met with the
special speaker - Phupha,
Rapevit Jiramitmongkol, a young
artist talented in traditional
Thai painting
(21/07/2559)
นักเรียนชั้นป.5 โครงการ Art Learning
พบกับวิทยากรพิเศษ
ด.ญ. เพ้นท์ฟ้า ชาญชุติวาณิช
ศิลปินรุ่นเยาว์ผู้มีความสามารถ
และความมุ่งมั่นในการทำงานศิลปะ
Primary 5 students from the Art
Learning Program met with the
special speaker - Paintfa Chanchutiwanit, a young
artist talented
(4/07/2559)
ป.4 ทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา
Primary 4 students' field trip to
Bang Sai Arts and Crafts Centre,
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
(7/07/2559)
การแสดงบนเวทีโดยอาจารย์นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรื่อง พระอภัยมณี
เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
On stage performance of “Phra
Abhai Mani” by student teachers on
the occasion of Sunthorn Phu Day
(24/06/2559)
นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในเวที
ระดับนานาชาติ ณ เมืองเจนีวา
กลุ่มถังขยะแก้วน้ำรักษ์โลก
เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน
“Digital Thailand 2016”
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
โดยนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
เปิดงานในครั้งนี้
Students (from the Eco-Green bin
for cup team) which competed in
the International Exhibition at
Geneva exhibited their invention at
the “Digital Thailand 2016”
exhibition held at Queen Sirikit
National Convention Center during
26-28 May 2016 in which
Prime Minister General
Prayuth Chan-ocha presided
over the opening ceremony.
(26/05/2559)
แสดงความยินดีกับนักเรียนและ
อาจารย์ที่ได้รับรางวัลการประกวด
นวัตกรรมระดับนานาชาติ
Ceremony to congratulate students
who received awards from the
international invention competition
(25/05/2559)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
Character Building Activities
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.6
ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี
Scouts overnight Camp - Primary 6 Phuritas Camp, Saraburi
(9-11/3/2559)
กิจกรรมสาธิตจุฬาฯ
รวมพลังแบ่งปันน้ำใจสู่พี่น้องชาวใต้
Satit Chula joined together in the
charity event to help flood victims
in Southern Thailand
(24/2/2560)
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
โดยผู้อำนวยการ
มอบเงินบริจาคให้
มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย
จากโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
The Principal on behalf of the
Science Department donated funds
to the Elephant Foundation
(from National Science Week)
(22/2/2560)
พิธีบวงสรวงพระพุทธวีรสีห์ตรีโลกนาถ ก่อนการบูรณะ
Ceremony to worship
Phra Buddha Veera Si Trilokanart
before the restoration
(21/2/2560)
ป.3 ฟังธรรมเทศนาจากพระมหากิติศักดิ์
Primary 3 listened to preachings
by Phra Maha Kittisak
(20/2/2560)
กีฬาสี (ภาคบ่าย)
ประจำปีการศึกษา 2559
Annual Sports Day Event (2017)
(11/2/2560)
กีฬาสี (ภาคเช้า)
ประจำปีการศึกษา 2559
Annual Sports Day Event (2017)
(11/2/2560)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 5
(11/2/2560)
ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของ
นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร ครั้งที่ 7
"ศิลป์วิจิตร คิดถึงพ่อ"
Professor Bundhit Eua-arporn, Ph.D.
- President of Chulalongkorn University presided over the opening ceremony
of the 7th Art Exhibition
of the Students and Faculty of CUD:
In Memory of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej

(7/2/2560)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 3
(28/1/2560)
ป.5 จัดโครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัย
คือวัฒนธรรมไทยอันงดงาม
ณ บ้านบางแค 2
Primary 5 organized the "Caring for
the Elderly - a beautiful Thai culture"
project at Ban Bang Khae 2
(26/1/2560)
ผู้อำนวยการแสดงความยินดี
และชื่นชมนักกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41
The Principal congratulated and
commended the athletes of the 41st
Satit Samakkee games
(23/1/2560)
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน)
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Merit making ceremony for
King Bhumibol Adulyadej on
the 100th day of his passing
(20/1/2560)
กิจกรรม วันครู "สอนให้ทำ นำให้รู้
ตามรอยครูแห่งแผ่นดิน"
Teachers' day activity "teach and
lead following the footsteps of
the teacher of the land"
(19/1/2560)
พิธีปิดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬากรีฑา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Athletics competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(10-11/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาปิงปอง
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Table Tennis competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Board competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาลีลาศ
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Dance competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาเทนนิส
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tennis competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Futsal competition photos
/ 41st Satit Samakkee Sports Competition "Nontri Games" held during 6-12 January 2017 at Kasetsart University
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาเปตอง
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6-12/1/2560)
ภาพการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6-12/1/2560)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
สาธิตสามัคคี ครั้งที่ 41 "นนทรีเกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(6/1/2560)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560
สาธิตจุฬาฯ ร้อยใจรักและถวายอาลัย
ร่วมใจทำความดีตามรอยพระบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9
(ฐานการเรียนรู้ ภาคบ่าย)
Satit Chula 2017 New Year activity
in remembrance of the beloved
King Rama 9 and joining
in to do good deeds following
His Majesty's footsteps
Learning activity (afternoon)
(23/12/2559)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560
สาธิตจุฬาฯ ร้อยใจรักและถวายอาลัย
ร่วมใจทำความดีตามรอยพระบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ร้อยมาลัย)
Satit Chula 2017 New Year activity
in remembrance of the beloved
King Rama 9 and joining
in to do good deeds following
His Majesty's footsteps
(flower garland making)
(23/12/2559)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ 2560
สาธิตจุฬาฯ ร้อยใจรักและถวายอาลัย
ร่วมใจทำความดีตามรอยพระบาท
ในหลวงรัชกาลที่ 9 (ภาคเช้า)
Satit Chula 2017 New Year activity
in remembrance of the beloved
King Rama 9 and joining
in to do good deeds following
His Majesty's footsteps
(23/12/2559)
ฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย ประจำปี 2559
Fire Evacuation Drill
(20/12/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
Boy and Girl Scouts
Overnight Camp -Primary 4
(17-18/12/2559)
โครงการปล่อยเต่าทะเล
"ทำดีเพื่อพ่อ 9 ครอบครัว 9 บุคลากร"
น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Sea turtle release "Do Good Deeds
for Dad, 9 Families 9 Staff"
Project to pay tribute to
King Bhumibol Adulyadej
(10-12/12/2559)
กิจกรรมสาธิตจุฬาฯ เดินการกุศล
ร่วมใจรำลึกจุฬาฯ 100 ปี
Satit Chula Charity Walk in
commemoration of Chulalongkorn
University's 100th Anniversary
(10/12/2559)
พิธีทำบุญถวายสังฆทานเพื่อถวายอุทิศ
เป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Merit-making ceremony in
dedication to His Majesty
King Bhumibol Adulyadej
(2/12/2559)
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ประจำปีการศึกษา 2559
Ceremony to commemorate
King Rama VI on occasion of
King Rama VI Memorial Day,
academic year 2016
(25/11/2559)
คณาจารย์ นักเรียน บุคลากรทุกฝ่าย
และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เข้าร่วมกิจกรรม
”รวมพลังแห่งความภักดี”
รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยพร้อมเพรียงกัน
Teachers, students, staff from all
departments and parents of the
students of Chulalongkorn
University Demonstration
Elementary School joined together
in the "Unite to show allegiance to
the King" activity to express
graditude for the benevolence
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
had bestowed on his people and his
enormous contribution to the country (22/11/2559)
กิจกรรมวันลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา 2559
Loy Krathong Activity of
Academic Year 2016
(14/11/2559)
กิจกรรมประกวดกระทง
ประถมต้น และประถมปลาย
Krathong Making Competition
(Primary 1-3 and Primary 4-6)
(14/11/2559)
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ของนักเรียนระดับชัน ป.5
Ceremony to declare onself as a
buddhist of students in Primary 5
(8/11/2559)
โครงการธรรมปฏิบัติ ค่ายคุณธรรม ป.6
Dharma camp - Primary 6
(28-30/10/2559)
รองศาสตราจารย์สุพร ชัยเดชสุริยะ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม คณะผู้บริหาร และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายสักการะเบื้องหน้า
พระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ร่วมกับคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Assoc.Prof. Suporn Chaidejsuriya
- the Principal of Chulalongkorn
University Demonstration Elementary
School, the school's management
and students joined the Faculty of Education of Chulalongkorn University
in the ceremony to pay their respects
in front of the portrait of
His Majesty King Bhumibol Adulyadej
in remembrance of his Majesty
on Wednesday 26 October 2016
at Sala Phra Kieo,
Chulalongkorn University
during 07.45-08.30 hours

(26/10/2559)
คณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน
และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม พร้อมใจกัน
เข้าร่วมพิธีน้อมเกล้าฯถวายอาลัย
ส่งดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯสู่สวรรคาลัย
Teachers, all staff, students and
parents of the students of
Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School
gathered together in the ceremony
to mourn the passing of His Majesty
King Bhumibol Adulyadej and
to pay tribute to his Majesty
(14/10/2559)
พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
Funeral bathing ceremony in front of Phrabat Somdej Phra Paramindra Maha Bhumibol Adulyadej's portrait
(14/10/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.6
Scouts overnight Camp - Primary 6
(26-28/09/2559)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 4
(10/09/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ป.5
Scouts overnight Camp - Primary 5
(27-28/08/2559)
ฝึกซ้อมอพยพหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
Earthquake evacuation drill
(25/08/2559)
นักเรียน ป.4 ถวายสังฆทาน
Primary 4 students made merit
(23/08/2559)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และกิจกรรมวันแม่
Well - wishing ceremony on the
occasion of HM the Queen's
Birthday and Mother's Day activities
(11/08/2559)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
Boy and Girl Scouts Camp -Primary 3
(6/08/2559)
นักเรียน ป.1 - ป.2, ป.3 - ป.4, ป.5 - ป.6 รับฟังการบรรยาย
ให้ความรู้และฝึกการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง
กรณีเกิดอุบัติภัยแผ่นดินไหว โดยคณะวิทยากรจาก
ภาควิชาธรณีวิทยา
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Primary 1- 2, 3-4, 5-6 listen to
the lecture on earthquake preparedness and practice earthquake drill procedures as led by lecturers from the Department of Geology, Faculty of Science,
Chulalongkorn University
(1,4,5/08/2559)
นักเรียน ป.4 ฝึกการทำสมาธิแบบต่างๆ โดย พระมหากิตติศักดิ์
Primary 4 practice various meditation methods led by Phramaha Kittisak
(29/07/2559)
การเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ร้านค้า
Election of Directors of the
Co-operative store
(22, 24, 29/07/2559)
โครงการออกกำลังกายเฉลิมฉลอง
100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Excercise Program in celebration
of Chulalongkorn University's
100th anniversary
(27/07/2559)
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล
FIFA CUD CUP ครั้งที่ 7
Opening ceremony of the 7th
FIFA CUD CUP football competition
(22/07/2559)
กิจกรรมจัดรถดอกไม้เทียนพรรษา
และแห่เทียนพรรษา
ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
Decoration of vehicle for carrying
flowers and candle for Buddhist
Lent and Candle Procession
ceremony at Wat Sraket
Ratchaworamahawihan
(8/07/2559)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2559
Buddhist Lent candle making activity (academic year 2016)
(5/07/2559)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
Teacher Appreciation
Ceremony 2016
(30/06/2559)
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด
Anti-Drugs sports activities
(24/06/2559)
นักเรียน ป.3 บริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 3 students donated funds
to the Foundation for the Blind
in Thailand (on te occasion of
the School’s Anniversary)
(24/06/2559)
นักเรียน ป.2 บริจาคเงินให้กับ
บ้านราชวิถี
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 2 students donated funds
to Rajvithi Home (on the occasion
of the School's Anniversary)
(23/06/2559)
"บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ"
58 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
"Satit Chula Blood Drive"
on occasion on the school's
58th anniversary
(21/06/2559)
พิธีทำบุญเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 58 ปี
Merit making ceremony
on the occasion of
the School's 58th Anniversary
(20/06/2559)
นักเรียน ป.6 บริจาคเงินให้กับ
บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 6 students donated funds
to the Home for the Blind with
multiple Disabilities (on the
occasion of the School's
Anniversary)
(20/06/2559)
นักเรียน ป.5 บริจาคเงินให้กับ
สถาบันราชานุกูล
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 5 students donated funds to the Rajanukul Institute
(on the occasion of the
School's Anniversary)
(17/06/2559)
นักเรียน ป.1 บริจาคเงินให้กับ
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของ
สภากาชาดไทย
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
Primary 1 students donated funds
to the Thai Red Cross Children’s
Home (on the occasion of the
School’s Anniversary)
(16/06/2559)
นักเรียน ป.4 บริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(16/06/2559)
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2559
Election of Student Council members for academic year 2016 (14/06/2559)
ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนนักเรียน
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม วางพวงมาลาถวายสักการะ
พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
เนื่องในวันอานันทมหิดล
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ 8
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
Teacher and student
representatives from
Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School
laid wreaths to pay respect to
King Ananda Mahidol on the
occasion of Ananda Mahidol day
at the King Rama VIII monument
at the Faculty of Medicine,
Chulalongkorn University
(9/06/2559)
กิจกรรมสวดมนต์รวม
เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี
Prayer activities on the auspicious
occasion of the 70th anniversary of
the King's accession to the throne
(9/06/2559)
"สรรพคีตาภิวาท
สรรพศาสตร์พูนทรัพย์"
Music performance in
commemoration of Professor
Thanpuying Poonsapaya
(1/06/2559)
กิจกรรมมงคลชีวิต ระดับชั้น ป.6
Auspicious Life (Mongkol Cheevit)
Activity – Primary 6
(30/05/2559)
กิจกรรมทั่วไป
General Activities
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6
Graduation lecture activity P.6
(3/3/2560)
กิจกรรมการแข่งขัน
ปอม ปอม เชียร์ลีดเดอร์ ปี 5
5th Pom Pom Cheerleader
Competition
(3/3/2560)
กรรมการโครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ศึกษาดูงานสหกรณ์ร้านค้าจุฬาฯ
Observation visit of the Directors
of the school's co-op store to the
Chula co-op store
(25/1/2560)
คณะเยี่ยมชมจาก Tokyo Gakugei University ประเทศญี่ปุ่น
School observation visit by
Tokyo Gakugei University, Japan
(8/12/2559)
การตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น
ของนักเรียนอนุบาล 3 ป.1 และ ป.4 โดยสมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
Eye examimations for Kindergarten 3,
P1 and P4 students by the
Chulalongkorn University
Demonstration School Alumni
Association

(25/11/2559)
The Korean Teacher - Training
Programme on Global Citizen Education visit to
Chulalongkorn University
Demonstration Elementary School
(27/10/2559)
คณะผู้บริหาร และอาจารย์
โรงเรียนสาธิตปทุม
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการเรียนการสอน
School observation visit by
management team and teacher
of Sathit Pathum
Demonstration School
(25/10/2559)
กิจกรรมอ่านสารสันติภาพ
และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน
วันสันติภาพโลก
International Day of Peace (22/09/2559)
กิจกรรมอำลาอาจารย์นิสิต
Farewell reception for
Student Teachers
(21/09/2559)
กิจกรรมอำลาคณาจารย์
เกษียณอายุการทำงาน
Farewell reception for
retiring Teachers
(16/09/2559)
คณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
School observation visit by the team
of Buriram Rajabhat University
(13/09/2559)
ผศ.สุกัญญา นำนักเรียนไปแสดง
ในงานสายใยจามจุรี 59 ซึ่งจัดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาฯ
Asst.Prof. Sukanya took students to perform in the Chula Bond 2559 event organized by the Chulalongkorn Faculty Club
(13/09/2559)
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพจัดอบรมนิสิต
"ตกผลึกการฝึกสอน"
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล
Training for student teachers by Asst.Prof. Athapol Anunthavorasakul
(9/09/2559)
ฟังเพลงสบาย สบาย
ตามสไตล์สภานักเรียน
(กิจกรรมดนตรีในสวน) ครั้งที่ 2
Listening to relaxing music
by the Student Council
(Music in the Garden Activity) No. 2
(9/09/2559)
นิทรรศการ 100 ปีจุฬาฯ
พัฒนาเครือข่ายอาหารปลอดภัย
100th Anniversary of
Chula - Developing a
Safe Food Network Exhibition
(8-9/09/2559)
การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง
"เลี้ยงดูลูกกันอย่างไร
ในสังคมยุคดิจิตอล"
โดย อ. ดร.รับขวัญ ภูษาแก้ว
และ ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช
Seminar on "Raising children
in a digital society" by
Rabkwan Poosakaew Ph.D
and Srida Tanta-atipanit Ph.D
(8/09/2559)
ทันตแพทย์
จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน
Team of dentists from the Faculty
of Dentistry of Chula performed
dental check-ups for students
(7/09/2559)
รายการศุกร์สโมสร ครั้งที่ 1
ประจำปี 2559
Friday Club Activity No. 1
of the year 2016
(2/09/2559)
ฟังเพลงสบาย สบาย
ตามสไตล์สภานักเรียน
(กิจกรรมดนตรีในสวน)
Listening to relaxing music
by the Student Council
(Music in the Garden Activity)
(26/08/2559)
คณะผู้บริหาร ครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จ.ภูเก็ต
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
School observation visit by
management team and educational
staff of Bangneaw Municipal School
(Phuket Province)
(25/08/2559)
คณะอาจารย์และนักศึกษา
จาก Universitas Negeri Surabaya
(UNESA) ประเทศอินโดนีเซีย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
School observation visit by
Teachers and Students (Master of
Management Education Program)
of Universitas Negeri Surabaya
(UNESA)
(24/08/2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม
เพิ่มพูนความรู้ เรื่อง
"การทำผัดปลาดุกกรอบ"
The Vocational Courses and Technology Department organized
a learning activity on "How to Cook
Stir-fried crispy Catfish"
(23/08/2559)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ
โรงเรียนพี่น้อง สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ร่วมกับ เมืองโคเงะ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
Welcome Delegation from
Koge Town, Fukuoka, Japan
Satit Chula and Koge Town, Fukuoka, Japan
Cultural Exchange Programme
(18-19/08/2559)
คณาจารย์มหาวิทยาลัย และโรงเรียน
ประถมศึกษา คณะศึกษาดูงาน
ด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จาก Kanazawa University
ประเทศญี่ปุ่น
Observation visit by the team of
University Professors and Primary
School Teachers on the the topic
of education for sustainable
development, from Kanazawa
University Japan
(15/08/2559)
คณะอาจารย์เกาหลี จากบริษัท
ไทยคลับ (Thai Club) จำกัด
ศึกษาดูงานด้านการศึกษา
Observation visit by the team
of Korean teachers from
Thai Club Company
(8/08/2559)
บุคลากรรับการตรวจมวลกระดูก
Staff recieve
bone mineral density testing
(29/07/2559)
กิจกรรมสร้างสุขสนุกใจ ครั้งที่ 3
ตั้ม-โดม the Star
The 3rd Happiness and Fun Activity
: Tum - Dome (The Star)
(26/07/2559)
นักเรียน ป.6 รับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก
Primary 6 students received vaccinations against
diphtheriae - tetanus
(22/07/2559)
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2559
Scholarship Granting Ceremony
for academic year 2016
(7/07/2559)
กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
National Scout Day Activity
(1/07/2559)
งานเลี้ยงขอบคุณ โครงการ
โรงเรียนพี่น้องสาธิตจุฬาฯ-นิวซีแลนด์
Thank you Party Certificate
Presentation Ceremony
Satit Chula - New Zealand
Sister Schools Programme
(1/07/2559)
นักเรียน ป.1 ตรวจสุขภาพ
Health checkup for
Primary 1 students
(1/07/2559)
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชธานี อุบลราชธานี
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การจัดการศึกษา
(24/06/2559)
นักเรียน ป.3
ทำกิจกรรมตกแต่งหน้าเค้ก
Primary 3 students' cake
decorating activity
(20/06/2559)
"รับเพื่อนพ้องพี่น้อง ป.1" CUD 63
Welcoming event for Primary 1
students (CUD 63)
(4/06/2559)
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านนาเลา สพป.มค.2
จังหวัดมหาสารคาม เยี่ยมชมและ
ศึกษาดูงาน
School observation visit by management team and educational
staff of Bannalao School
(Maha Sara Kham Province)
(3/06/2559)
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์
และโรงเรียนบ้านนาวัว จังหวัดเลย
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
School observation visit by
Teachers and educational staff of
Ban Khon Khan Non Sawan
School and Bannawua School
(Loei Province)
(27/05/2559)
ผู้อำนวยการ (รศ.สุพร ชัยเดชสุริยะ)
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท
แก่นักเรียน เนื่องในโอกาส
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
Welcoming speech and lecture
by the school's Principal
(Assoc.Prof. Suporn Chaidejsuriya)
on the occasion of the start of the
first semester of
academic year 2016
(23/05/2559)
ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพจัดอบรมนิสิต
โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล (วิทยากร)
Training for student teachers by Asst.Prof. Athapol Anunthavorasakul (lecturer)
(21/05/2559)
การประชุมปฏิบัติการ
ถ่ายทอดเทคนิคการสอน
สู่ผู้ปกครองอาสาวิชาเลือกเสรี
Training Workshop on teaching techniques for parents volunteering to teach free elective classes
(13/05/2559)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
Character Building Activities
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (การฝึกสติและสมาธิ)
Character Building Training
Project (consciousness and
meditation training)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (มารยาทไทยของนักเรียน)
Character Building Training
Project (Thai manners of Students)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบของโรงเรียนและ
ข้อปฏิบัติตนของนักเรียน)
Character Building Training
Project (School Regulations and
Student Code of Conduct)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบการเข้าแถวและ
เดินแถว และการฝึกระเบียบวินัย)
Character Building Training
Project (Regulations regarding
Lining Up and Discipline Training) (19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบและการปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงภายในห้องเรียน)
Character Building Training Project (Regulations and following
class rules)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (อบรมรวม)
Character Building Training Project (Overall Training)
(19/05/2559)
  ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
Photos of School Activities from the 2015 Summer Session
 
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
Big Cleaning Day (ครั้งที่ 6)
ประจำปีการศึกษา 2559
(18/05/2559)
งานทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปีการศึกษา 2559
(3/05/2559)
กิจกรรมด้านวิชาการ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
นักเรียนและอาจารย์เข้าประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการใน
เวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
"44th International Exhibition
and Invention of Geneva 2016"
ณ สมาพันธรัฐสวิส
(13-17/04/2016)
Sister Schools Programme /
Visit to Reuera Primary School
and Glen Eden International
School, Auckland, New Zealand
(7-27/03/2016)
โครงการบรรพชาสามเณรสาธิตจุฬาฯ
เทิดพระคุณบุพการี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๒๙ มีนาคม ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีลาสิกขา
(12/04/2559)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสามเณร
(8/04/2559)
พิธีบรรพชา
(29/03/2559)
 
top
  จำนวนผู้เข้าชม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742