เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง กรรมการสถานศึกษา ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการเรียนรู้ นอกเวลาเรียน
และโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

เวลา 06.30 น. รับบัตรคิว ชั้นล่าง อาคาร 50 ปีฯ
เวลา 07.00 - 09.00 น. รับสมัครและชำระเงิน ชั้นล่าง อาคาร 50 ปีฯ

อ่านรายละเอียด >>
การบริการฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่
(ประถมศึกษาปีที่ 1-6)

(23/05/2559)

นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ณ เมืองเจนีวา กลุ่มถังขยะแก้วน้ำรักษ์โลก ได้แก่
1. เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
2. เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์
3. เด็กชายชยรัฐ หวังวีระ
4. เด็กชายพร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร
เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “Digital Thailand 2016” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดงานในครั้งนี้

 
  ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (การฝึกสติและสมาธิ)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (มารยาทไทยของนักเรียน)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบของโรงเรียนและ
ข้อปฏิบัติตน ของนักเรียน)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบการเข้าแถวและ
เดินแถว และการฝึกระเบียบวินัย)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบและการปฏิบัติตน
ตามข้อตกลภายในห้องเรียน)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (อบรมรวม)
(19/05/2559)
 
   ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
 
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
Big Cleaning Day (ครั้งที่ 6)
ประจำปีการศึกษา 2559
(18/05/2559)
งานทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปีการศึกษา 2559
(3/05/2559)
กิจกรรมด้านวิชาการ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
นักเรียนและอาจารย์เข้าประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการใน
เวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
"44th International Exhibition
and Invention of Geneva 2016"
ณ สมาพันธรัฐสวิส
(13-17/04/2016)
Sister Schools Programme /
Visit to Reuera Primary School
and Glen Eden International
School, Auckland, New Zealand
(7-27/03/2016)
โครงการบรรพชาสามเณรสาธิตจุฬาฯ
เทิดพระคุณบุพการี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๒๙ มีนาคม ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีลาสิกขา
(12/04/2559)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสามเณร
(8/04/2559)
พิธีบรรพชา
(29/03/2559)
 
 
  ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมด้านวิชาการ
ป.6 ทัศนศึกษา จ.สมุทรสงคราม
(4/03/2559)
ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน
จ.นครปฐม
(2/03/2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมวันเอกลักษณ์ไทย
(24/02/2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม
ตลาดนัด ก.พ.อ
(5/02/2559)
นักเรียน ป.6 ประกวดอ่านออกเสียง
(29/01/2559)
นักเรียน ป.1 ประกวดอ่านออกเสียง
(28/01/2559)
นักเรียน ป.5 ประกวดอ่านออกเสียง
(27/01/2559)
นักเรียน ป.4 ประกวดอ่านออกเสียง
(26/01/2559)
นักเรียน ป.2 ประกวดอ่านออกเสียง
(26/01/2559)
นักเรียน ป.3 ประกวดอ่านออกเสียง
(25/01/2559)
นักพฤกษศาสตร์น้อยรุ่น 21 ทัศนศึกษา จ.นครนายก
ปราจีนบุรี ชลบุรี
(23-24/01/2559)
ป.2 ทัศนศึกษา NANMEEBOOKS
Learning Center
(24/12/2558)
นักพฤกษศาสตร์น้อยเรียนรู้
วาดภาพและพืชพรรณไม้ให้คุณค่า
(19/12/2558)
ป.3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
(9/12/2558)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
รายการต่างๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
และได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน
(8/12/2558)
ป.4 ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
พระบรมหาราชวัง วัดโพธิ์
โลหะปราสาท
(26/11/2558)
นักเรียน ป.6 ไปชม
การแสดงโขนพระราชทาน
ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(25/11/2558)
ป.2 ทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรม
เปิดโลกมหัศจรรย์
ไดโนเสาร์กลางสยาม
(23/11/2558)
โครงการ Art Learning ป.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA
(22/11/2558)
นักพฤกษศาสตร์น้อยเรียนรู้
เย็บตัวอย่างและสำรวจพรรณไม้
(21/11/2558)
โครงการอบรมวิชาการภาคปลาย
ประจำปีการศึกษา 2558
(17/11/2558)
ระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(11/11/2558)
โครงการ Art Learning ป.6
ทัศนศึกษา วัดขนอน (หนังใหญ่),
โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่,
จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
จ.ราชบุรี
(8/11/2558)
นักพฤกษศาสตร์น้อยเรียนรู้
จัดทำตัวอย่างและพืชพื้นเมือง
(7/11/2558)
นักพฤกษศาสตร์น้อย
เรียนรู้ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(31/10/2558)
กิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และ
นักเรียนจาก Remuera Primary
School ประเทศนิวซีแลนด์
ในโครงการโรงเรียนพี่น้อง
(Sister School) ระยะที่ 2
ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 5 พ.ย.
(28/10/2558)
สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา ป.1
ทัศนศึกษา Siam Ocean World
(2/10/2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัลรายการ
วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(1/10/2558)
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา (สสวท.) (20/09/2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัลรายการ
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
(15/09/2558)
ป.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์
(4/09/2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัลรายการ
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(1/09/2558)
ป.1 - ป.2 แข่งขันยิงจรวดพลังลม
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(27/08/2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัลรายการ
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(25/08/2558)
นักพฤกษศาสตร์จิ๋ว รุ่น 4 ครั้งที่ 3
(22/08/2558)
ป.5 ประกวดสัตว์เลี้ยง
fancy pets get talent
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(21/08/2558)
ผู้อำนวยการให้โอวาท
และมอบเกียรติบัตร
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(21/08/2558)
ป.6 สนุกกับการทดลอง
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(20/08/2558)
ป.4 ประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ Science Show
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(19/08/2558)
ป.3 ประกวดการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(17/08/2558)
นักพฤกษศาสตร์จิ๋ว รุ่น 4 ครั้งที่ 2
(15/08/2558)
โครงการ Art Learning ป.4
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA
(15/08/2558)
ป.3 ทัศนศึกษา KidZania
(13/08/2558)
ป.2 ทัศนศึกษา funarium
(13/08/2558)
ป.4 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(11/08/2558)
นักพฤกษศาสตร์จิ๋ว รุ่น 4 ครั้งที่ 1
(8/08/2558)
โครงการ Art Learning
จัดกิจกรรม "เยือนบ้านศิลปินถิ่นสร้างศิลป์
ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์
“ประทีป คชบัว”
(8/08/2558)
ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
(7/08/2558)
ป.5 ทัศนศึกษา
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
(6/08/2558)
กิจกรรมและการมอบรางวัล
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
(21,22,24,29/07/2558)
โครงการ Art Learning
จัดกิจกรรม
"เยือนบ้านศิลปินถิ่นสร้างศิลป์
: บ้านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"
(26/07/2558)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษาปราสาทสัจธรรม
และ Art in Paradise
(18/07/2558)
คณาจารย์จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(17/07/2558)
นักเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม เข้าร่วมนำเสนอ
โครงการสังเกตการณ์
ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก
ในนิทรรศการหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติของกองทัพอากาศ
ถวายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีวางศิลาฤกษ์
อุทยานดาราศาสตร์
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
(9/07/2558)
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียน
เพื่อเดินทางไปแข่งขันในรายการ
คณิตศาสตร์โลก
ระดับประถมศึกษา
(Po Leung Primary
Mathematics World Contest 2015 (PMWC 2015)
ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (9/07/2558)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดการอบรม เรื่อง การเพิ่มพูน
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (27/06/2558)
การแสดงบนเวทีโดยอาจารย์นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรื่อง พระอภัยมณี
เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2558
(26/06/2558)
พิธีแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
(16/06/2558)
การประชุมผู้ปกครองอาสา
สอนวิชาเลือกเสรี
(6/06/2558)
In-service training, May 2015,
Bangkok. Visiting Prof./
Adjunct Prof. Jyrki Loima,
Finland
(19/05/2558)
โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง FUJITSU กับ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม ในการนำระบบสารสนเทศ
มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2558
(12-18/05/2558)
โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง
"สาธิตจุฬาฯ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
จ.นครราชสีมา
(7-8/05/2558)
คณาจารย์ประชุมวิชาการ 2558
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
(6/05/2558)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี
(10-12/03/2559)
ฝึกซ้อมอพยพหนีอัคคีภัย
(18/02/2559)
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
(12/02/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ป.4 ภาคปลาย
(6-7/02/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ป.5 ภาคปลาย
(30-31/01/2559)
การบรรยายธรรมเรื่อง
ฝึกฝน ฝึกตน ฝึกคน ฝึกสอน
แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย พระมหาณภฺณ สฺนติภฺทโธ
และคณะ
(29/1/2559)
ระดับชั้น ป.5 จัดกิจกรรม
โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัยฯ
บ้านบางแค 2
(27/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "กรีฑา"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(11-12/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "หมากกระดาน"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-10/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "กอล์ฟ"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(11-12/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "ลีลาศ"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(8/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "เทเบิลเทนนิส"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-8/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "เทนนิส"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-10/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "ฟุตซอล"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(8-11/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "ฟุตบอล"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-9/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "แฮนด์บอล"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(8-12/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "แบดมินตัน"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-13/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "เปตอง"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-13/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "ว่ายน้ำ"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(9-10/1/2559)
ขอบคุณโรงแรมโฆษะที่สนับสนุน
ที่พักสำหรับนักกีฬา คณาจารย์
บุคลากร และผู้ฝึกสอนนักกีฬา
ตลอดการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มกราคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7/1/2559)
ทัพนักกีฬาสาธิตจุฬาฯ เดินทางสู่
จ.ขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
(5/1/2559)
"สาธิตจุฬาฯ รื่นเริงปีใหม่
สุขสันต์ปี 2559" การแสดง
(30/12/2558)
"สาธิตจุฬาฯ รื่นเริงปีใหม่
สุขสันต์ปี 2559"
พิธีทำบุญตักบาตร
(30/12/2558)
กีฬาสีอนุบาล
(25/12/2558)
พิธีถวายอภิสัมมานสักการะ
และถวายความอาลัย แด่
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ในโอกาส
วันพระราชทานเพลิงพระศพ
(16/12/2558)
โครงการปล่อยเต่าทะเล
ปลูกป่าชายเลน 9 ครอบครัว
9 บุคลากร ทำดีเพื่อพ่อ
(10-13/12/2558)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(4/12/2558)
กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(4/12/2558)
ค่ายธรรมปฏิบัติ ป.6
(27-29/11/2558)
กิจกรรมวันลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา 2558
(24/11/2558)
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ประจำปีการศึกษา 2558
(25/11/2558)
กิจกรรมประกวดกระทง
ประถมต้น และประถมปลาย
(24/11/2558)
โครงการหมอจุฬาฯ
อาสาสร้างสุขภาพดีที่สาธิตจุฬาฯ
การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
วินัยกับวัยเรียน
(11/11/2558)
นักเรียน ป.5 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ (3/11/2558)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม จัดพิธีแสดงกตัญญุตา
และไว้อาลัย แด่
ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์
นพวงศ์ ณ อยุธยา
โดยมีผู้อำนวยการ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นายกสมาคม
และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
นายกสมาคมและ
กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ
ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าเข้าร่วมในพิธี
(26/10/2558)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ป.6 ภาคต้น
(5-7/10/2558)
พิธีอ่านสารสันติภาพสากล
และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน
เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558
วันที่ 21 กันยายน 2558
(22/09/2558)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
(19/09/2558)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มอบเงินบริจาคที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมประกวด
สัตว์เลี้ยงแสนรักในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ให้กับมูลนิธิช้าง
(15/09/58)
“แคลอรี่นั้น สําคัญไฉน?”
โดย ผศ.พญ.ศิรินุช ชมโท
และ รศ.พญ.ธนินี เพ็ชรวิจิตร
(9/09/2558)
โครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ
ณ พื้นที่จุฬาฯ จ.สระบุรี
(5/09/2558)
ระดับชั้น ป.4
จัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต ซึ่งเป็นพระอาจารย์ในโครงการ
วัดสู่โรงเรียนระดับชั้น ป.4
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี
(31/08/2558)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
(29/08/2558)
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล
FIFA CUD CUP ครั้งที่ 6
(28/08/2558)
ป.3-4 รับฟังอบรมแนวทาง
การหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
(28/08/2558)
นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน
โดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(27/08/2558)
ป.5-6 รับฟังอบรมแนวทาง
การหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
(27/08/2558)
ป.1-2 รับฟังอบรมแนวทาง
การหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
(24/08/2558)
กิจกรรมการออกกำลังกาย
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา
(19/08/2558)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5
(15-16/08/2558)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และกิจกรรมวันแม่
(12/08/2558)
ทำบุญตักบาตรในโอกาสวันแม่
(11/08/2558)
เลือกตั้งกรรมการ
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
(29/07/2558)
กิจกรรมจัดรถดอกไม้เทียนพรรษา
และแห่เทียนพรรษา ณ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
(24/07/2558)
ป.5-ป.6 ฟังพระอาจารย์
ทรัพย์ชู มหาวีโร
เทศน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
(22/07/2558)
หล่อเทียนพรรษา
(21/07/2558)
ป.3-ป.4 ฟังพระมหากิตติศักดิ์
เทศน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
(21/07/2558)
ป.1-ป.2 ฟังพระมหากิตติศักดิ์
เทศน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
(20/07/2558)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(16/07/2558)
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการสภานักเรียน
(30/06/2558)
นักเรียน ป.6 บริจาคเงินให้กับ
บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(26/06/2558)
นักเรียน ป.1 บริจาคเงินให้กับ
สถานสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25/06/2558)
นักเรียน ป.2 บริจาคเงินให้กับ
บ้านราชวิถี
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25/06/2558)
นักเรียน ป.5 บริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนราชานุกูล
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25/06/2558)
นักเรียน ป.3 บริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(24/06/2558)
นักเรียน ป.4 บริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(23/06/2558)
พิธีทำบุญเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 57 ปี
(19/06/2558)
"บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ"
57 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
(18/06/2558)
การดูแลสุขภาพของครู
โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
(17/06/2558)
ตัวแทนคณาจารย์และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องใน
วันอานันทมหิดล ณ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล
บริเวณลานพระวิหารหลวง
วัดสุทัศนเทพวราราม
(9/06/2558)
กิจกรรมมงคลชีวิต ป.6
(8/06/2558)
พัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
(29/05/2558)
กิจกรรมทั่วไป
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6
(3/03/2559)
คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิต
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ด้านหลักสูตรและการสอน
(9/02/2559)
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
โดยท่านผู้อำนวยการ
มอบเงินบริจาคแก่
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทย
(22/01/2559)
"สาธิตจุฬาฯ รื่นเริงปีใหม่
สุขสันต์ปี 2559"
เครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ
(29/12/2558)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2558 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
(18/12/58)
คณะครูและนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น
ในโครงการ
Specialist Overseas Training ศึกษาดูงานระดับอนุบาล
และเยี่ยมชมโรงเรียน
(15/12/58)
นักเรียนรับการ
ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น โดย
สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
(20/11/58)
งานเลี้ยงขอบคุณและพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร โครงการโรงเรียน
พี่น้องสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม -
KOGE TOWN FUKUOKA, JAPAN
(18/11/58)
คณะ Global Wing
จากเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การเรียนการสอน
(13/11/58)
การแข่งขัน ปอม ปอม เชียร์ลีดเดอร์
ประจำปีการศึกษา 2558
(30/10/2558)
คณะกรรมการงานวิชาการ
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

(22/10/58)
นักเรียน ป.2 รำในงานเลี้ยง
ผู้เกษียณอายุการทำงาน จัดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาฯ
(16/09/58)
คณะผู้บริหารและคณาจารย์
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(28/08/58)
นักเรียนระดับชั้น ป.4, ป.5, และ ป.6
เดินทางไปชมการแสดงละครเวที
เรื่อง รอยดุริยางค์ เดอะ มิวสิคัล
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(25/08/58)
คณะผู้บริหารและคณาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(20/08/58)
คณะศึกษาดูงานจาก
Kanazawa University เยี่ยมชม
ศึกษาดูงานและเสวนาปรึกษาหารือ
เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
นักการศึกษาญี่ปุ่นและไทย (19/08/58)
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม
และศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
(14/08/2558)
นักเรียน ป.3 ตกแต่งหน้าเค้ก
(29/07/2558)
ผู้อำนวยการและ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ลงนามถวายพระพร และ
เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร
(28/07/2558)
คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(24/07/2558)
รายการศุกร์สโมสร
(17/07/2558)
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
(3/07/2558)
กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(1/07/2558)
"รับเพื่อนพ้องพี่น้อง ป.1" CUD 62
(20/06/2558)
top
  จำนวนผู้เข้าชม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742