H

.

I

.

S

.

T

.

O

.

R

.

Y

 
ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2527
        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถมเล็งเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนา
บุคลากร เพื่อเตรียมการ และนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2527  ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่ผู้บริหารของโรงเรียน  และเช่าเครื่องจากบริษัท เพื่อจัดสอนให้แก่นักเรียนช่วงหลังเลิกเรียน

พ.ศ. 2530
        ปีการศึกษา 2530 โรงเรียนได้จัดให้มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 เครื่อง จากผู้ปกครอง บริษัทวิริยะ- ประกันภัย ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นับว่าเป็นการจัดการเรียน การสอนในเวลาเรียนเป็นครั้งแรก

พ.ศ. 2532
        ปีการศึกษา 2532 เริ่มจัดหลักสูตรคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 6 โดยอัตราส่วน นักเรียน  2  คน  ต่อ คอมพิวเตอร์  1  เครื่อง

พ.ศ. 2534
        ปีการศึกษา 2534 ได้จัดสอนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่ง และได้รับ งบประมาณแผ่นดิน จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ 20 ชุด และได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ จาก  บริษัทโพเวลอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ จำกัด จำนวน 20 เครื่อง  ทำให้นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์คนละเครื่อง และจัดสอนคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4 – 6 สัปดาห์ละ 1 คาบ

พ.ศ. 2545
        ปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 จัดให้มีการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จึงดำเนินการปรับปรุง ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และจัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารบริหารและปฏิบัติการ เพิ่มอีก 1 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ห้องละ 40 เครื่อง มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ทั้งนี้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับปรุงทั้งหมดนี้ ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียน- เก่า และสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2551
        ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ ขึ้นอีกหลังหนึ่ง จึงย้ายห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จากอาคารบริหารและปฏิบัติการ มาอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 50 ปี สาธิตจุฬาฯ มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องหนึ่ง ได้รับการสนับสนุนเครื่อง Young Explorer จำนวน 20 ชุด จากบริษัท IBM ประเทศไทย จำกัด สำหรับใช้บทเรียน Kid Smart ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ส่วนอีกห้องหนึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง สำหรับนักเรียนระดับอื่น ซึ่งในส่วนนี้โรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนการจัดทำห้อง และเครื่องคอมพิวเตอร์จากเงินบริจาคอีกเช่นกัน

***************************************************

รายนามผู้รับผิดชอบหน่วยคอมพิวเตอร์การศึกษา

2527 - 2531
อาจารย์ ดร.เพิ่มเกียรติ 
ขมวัฒนา
2532 - 2535  
รองศาสตราจารย์ สมจิต

ชิวปรีชา

2536 - 2543
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลัดดา

ภู่เกียรติ

2543 - 2545
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์

ศรีกมล

2546 - 2547
อาจารย์ ดร.ยุรวัฒน์

คล้ายมงคล

2548 - 2549
อาจารย์ ปิยานี

จิตร์เจริญ

2552 - 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริลักษณ์
ศรีกมล
2556 - 2558
อาจารย์ เพียงตา
กิจหิรัญวงศ์
 
   
ติดต่อสอบถาม: ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-2182760 ..........................