คำขวัญ "หน่วยคอมพิวเตอร์การศึกษา"  

 
   
ติดต่อสอบถาม: ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-2182760 ..........................