คณะกรรมการศูนย์คอมพิวเตอร์
ปีการศึกษา 2560


- ผศ.ทินกร
บัวพูล
ที่ปรึกษา
- ผศ.เอมอร
บูชาบุพพาจารย์
ที่ปรึกษา
- อ.พรรณงาม
ใจรักษ์ศักดิ์
ที่ปรึกษา
- อ.เพียงตา
กิจหิรัญวงศ์
ประธานกรรมการ
- อ.ดร.ปิยานี
จิตร์เจริญ
กรรมการ
- อ.ชาญณรงค์      
วังเย็น
กรรมการ
- อ.รัตนาภรณ์
วามะสุรีย์
กรรมการ
- อ.วริษา
วรรณวิจิตกุล
กรรมการ
- น.ส.นุศรา
อาลัยสุข
กรรมการและเลขานุการ
- น.ส.ศิริรส
ชลวานิช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 
   
ติดต่อสอบถาม: ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬาฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-2182760 ..........................