Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 
 ดาวน์โหลดสำหรับบุคลากร
 แบบฟอร์มคำขอจัดสรรงบประมาณ 2563 (.xlsx)
 ตัวอย่างรายงานการดำเนินโครงการ 2561 (.docx)
 ตัวอย่างรายงานการดำเนินโครงการ 2561 (pdf)
 ตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2561 (.docx)
 ตัวอย่างแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2561 (pdf)
 แบบฟอร์ม รายงานการดำเนินโครงการ 2561 (.docx)
 แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2561 (.docx)
Download คู่มือการติดต่อหน่วยงาน
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
ส่วนที่ 1 / ส่วนที่ 2
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3 (พ.ศ. 2554-2558)
(ปก) l ส่วนบทนำ สารบัญ l ส่วนที่ 1 l ส่วนที่ 2 l ส่วนที่ 3 l ภาคผนวก
แบบฟอร์มสำรวจครุภัณฑ์
บัญชีสำรวจครุภัณฑ์กีฬา บัญชีสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
บัญชีสำรวจครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ บัญชีสำรวจครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
บัญชีสำรวจครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ บัญชีสำรวจครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์
บัญชีสำรวจครุภัณฑ์สำนักงาน
    แบบ วจ.01  แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
    แบบ วจ.02  แบบคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยผู้บังคับบัญชา
  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
top
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742