เกี่ยวกับโรงเรียน โครงสร้าง กรรมการสถานศึกษา ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ กิจกรรม ผู้มาเยือน Site Map ติดต่อโรงเรียน
 Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรดติดตามข่าวสารของโรงเรียนอีกช่องทางหนึ่ง
การเปิดเรียน ปีการศึกษา 2559 (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) (26/05/2559)
โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะการเรียนรู้ นอกเวลาเรียน
และโครงการพัฒนาทักษะกีฬาเชิงรุก
ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559

เวลา 06.30 น. รับบัตรคิว ชั้นล่าง อาคาร 50 ปีฯ
เวลา 07.00 - 09.00 น. รับสมัครและชำระเงิน ชั้นล่าง อาคาร 50 ปีฯ

อ่านรายละเอียด >>
การบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (ประถมศึกษาปีที่ 1-6) (23/05/2559)

นักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดในเวทีระดับนานาชาติ ณ เมืองเจนีวา กลุ่มถังขยะแก้วน้ำรักษ์โลก ได้แก่
1. เด็กชายพุฒิเมธ กิจจารุวรรณกุล
2. เด็กชายรพีพัทธ์ รัตนเตมีย์
3. เด็กชายชยรัฐ หวังวีระ
4. เด็กชายพร้อม เสริมศักดิ์ศศิธร
เข้าร่วมแสดงผลงานในงาน “Digital Thailand 2016” ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เปิดงานในครั้งนี้

 
  ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (การฝึกสติและสมาธิ)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (มารยาทไทยของนักเรียน)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบของโรงเรียนและ
ข้อปฏิบัติตนของนักเรียน)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบการเข้าแถวและ
เดินแถว และการฝึกระเบียบวินัย)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (ระเบียบและการปฏิบัติตน
ตามข้อตกลงภายในห้องเรียน)
(19/05/2559)
โครงการอบรมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ (อบรมรวม)
(19/05/2559)
 
   ภาพกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
 
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
Big Cleaning Day (ครั้งที่ 6)
ประจำปีการศึกษา 2559
(18/05/2559)
งานทำบุญเลี้ยงพระ
ประจำปีการศึกษา 2559
(3/05/2559)
กิจกรรมด้านวิชาการ
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
นักเรียนและอาจารย์เข้าประกวด
และจัดแสดงนิทรรศการใน
เวทีระดับนานาชาติ ประจำปี 2559
"44th International Exhibition
and Invention of Geneva 2016"
ณ สมาพันธรัฐสวิส
(13-17/04/2016)
Sister Schools Programme /
Visit to Reuera Primary School
and Glen Eden International
School, Auckland, New Zealand
(7-27/03/2016)
โครงการบรรพชาสามเณรสาธิตจุฬาฯ
เทิดพระคุณบุพการี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๒๙ มีนาคม ถึง ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีลาสิกขา
(12/04/2559)
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสามเณร
(8/04/2559)
พิธีบรรพชา
(29/03/2559)
 
 
  ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมด้านวิชาการ
ป.6 ทัศนศึกษา จ.สมุทรสงคราม
(4/03/2559)
ป.1 ทัศนศึกษาสวนสามพราน
จ.นครปฐม
(2/03/2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดกิจกรรมวันเอกลักษณ์ไทย
(24/02/2559)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม
ตลาดนัด ก.พ.อ
(5/02/2559)
นักเรียน ป.6 ประกวดอ่านออกเสียง
(29/01/2559)
นักเรียน ป.1 ประกวดอ่านออกเสียง
(28/01/2559)
นักเรียน ป.5 ประกวดอ่านออกเสียง
(27/01/2559)
นักเรียน ป.4 ประกวดอ่านออกเสียง
(26/01/2559)
นักเรียน ป.2 ประกวดอ่านออกเสียง
(26/01/2559)
นักเรียน ป.3 ประกวดอ่านออกเสียง
(25/01/2559)
นักพฤกษศาสตร์น้อยรุ่น 21 ทัศนศึกษา จ.นครนายก
ปราจีนบุรี ชลบุรี
(23-24/01/2559)
ป.2 ทัศนศึกษา NANMEEBOOKS
Learning Center
(24/12/2558)
นักพฤกษศาสตร์น้อยเรียนรู้
วาดภาพและพืชพรรณไม้ให้คุณค่า
(19/12/2558)
ป.3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ศิริราชพิมุขสถาน
คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
(9/12/2558)
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ร่วมการแข่งขันกีฬาหมากกระดาน
รายการต่างๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน
และได้รับเหรียญรางวัลการแข่งขัน
(8/12/2558)
ป.4 ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว
พระบรมหาราชวัง วัดโพธิ์
โลหะปราสาท
(26/11/2558)
นักเรียน ป.6 ไปชม
การแสดงโขนพระราชทาน
ชุด ศึกอินทรชิต ตอน พรหมาศ
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(25/11/2558)
ป.2 ทัศนศึกษาและร่วมกิจกรรม
เปิดโลกมหัศจรรย์
ไดโนเสาร์กลางสยาม
(23/11/2558)
โครงการ Art Learning ป.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA
(22/11/2558)
นักพฤกษศาสตร์น้อยเรียนรู้
เย็บตัวอย่างและสำรวจพรรณไม้
(21/11/2558)
โครงการอบรมวิชาการภาคปลาย
ประจำปีการศึกษา 2558
(17/11/2558)
ระดับชั้น ป.5 ทัศนศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(11/11/2558)
โครงการ Art Learning ป.6
ทัศนศึกษา วัดขนอน (หนังใหญ่),
โรงงานเซรามิค เถ้า ฮง ไถ่,
จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม
จ.ราชบุรี
(8/11/2558)
นักพฤกษศาสตร์น้อยเรียนรู้
จัดทำตัวอย่างและพืชพื้นเมือง
(7/11/2558)
นักพฤกษศาสตร์น้อย
เรียนรู้ที่ภาควิชาพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(31/10/2558)
กิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และ
นักเรียนจาก Remuera Primary
School ประเทศนิวซีแลนด์
ในโครงการโรงเรียนพี่น้อง
(Sister School) ระยะที่ 2
ระหว่างวันที่ 27 ต.ค. - 5 พ.ย.
(28/10/2558)
สัปดาห์แสนสนุก สุขหรรษา ป.1
ทัศนศึกษา Siam Ocean World
(2/10/2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัลรายการ
วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(1/10/2558)
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
โดยศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษา (สสวท.) (20/09/2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัลรายการ
ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
(15/09/2558)
ป.1 ทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์
(4/09/2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัลรายการ
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(1/09/2558)
ป.1 - ป.2 แข่งขันยิงจรวดพลังลม
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(27/08/2558)
ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
และได้รับรางวัลรายการ
คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
(25/08/2558)
นักพฤกษศาสตร์จิ๋ว รุ่น 4 ครั้งที่ 3
(22/08/2558)
ป.5 ประกวดสัตว์เลี้ยง
fancy pets get talent
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(21/08/2558)
ผู้อำนวยการให้โอวาท
และมอบเกียรติบัตร
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(21/08/2558)
ป.6 สนุกกับการทดลอง
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(20/08/2558)
ป.4 ประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ Science Show
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(19/08/2558)
ป.3 ประกวดการสร้าง
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
(17/08/2558)
นักพฤกษศาสตร์จิ๋ว รุ่น 4 ครั้งที่ 2
(15/08/2558)
โครงการ Art Learning ป.4
ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA
(15/08/2558)
ป.3 ทัศนศึกษา KidZania
(13/08/2558)
ป.2 ทัศนศึกษา funarium
(13/08/2558)
ป.4 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์สถานธรรมชาติวิทยา
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(11/08/2558)
นักพฤกษศาสตร์จิ๋ว รุ่น 4 ครั้งที่ 1
(8/08/2558)
โครงการ Art Learning
จัดกิจกรรม "เยือนบ้านศิลปินถิ่นสร้างศิลป์
ศิลปินเซอร์เรียลลิสม์
“ประทีป คชบัว”
(8/08/2558)
ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
(7/08/2558)
ป.5 ทัศนศึกษา
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
(6/08/2558)
กิจกรรมและการมอบรางวัล
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
(21,22,24,29/07/2558)
โครงการ Art Learning
จัดกิจกรรม
"เยือนบ้านศิลปินถิ่นสร้างศิลป์
: บ้านอาจารย์ถวัลย์ ดัชนี"
(26/07/2558)
โครงการ Art Learning
ทัศนศึกษาปราสาทสัจธรรม
และ Art in Paradise
(18/07/2558)
คณาจารย์จากโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(17/07/2558)
นักเรียนโรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม เข้าร่วมนำเสนอ
โครงการสังเกตการณ์
ดาวเคราะห์น้อยใกล้โลก
ในนิทรรศการหอดูดาว
เฉลิมพระเกียรติของกองทัพอากาศ
ถวายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีวางศิลาฤกษ์
อุทยานดาราศาสตร์
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
(9/07/2558)
พิธีมอบเสื้อสามารถให้กับนักเรียน
เพื่อเดินทางไปแข่งขันในรายการ
คณิตศาสตร์โลก
ระดับประถมศึกษา
(Po Leung Primary
Mathematics World Contest 2015 (PMWC 2015)
ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2558 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (9/07/2558)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
จัดการอบรม เรื่อง การเพิ่มพูน
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ (27/06/2558)
การแสดงบนเวทีโดยอาจารย์นิสิต
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เรื่อง พระอภัยมณี
เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู่
26 มิถุนายน 2558
(26/06/2558)
พิธีแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพ
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
(16/06/2558)
การประชุมผู้ปกครองอาสา
สอนวิชาเลือกเสรี
(6/06/2558)
In-service training, May 2015,
Bangkok. Visiting Prof./
Adjunct Prof. Jyrki Loima,
Finland
(19/05/2558)
โครงการความร่วมมือ
ระหว่าง FUJITSU กับ
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม ในการนำระบบสารสนเทศ
มาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน
ณ ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2558
(12-18/05/2558)
โครงการสัมมนาคณาจารย์ เรื่อง
"สาธิตจุฬาฯ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
จ.นครราชสีมา
(7-8/05/2558)
คณาจารย์ประชุมวิชาการ 2558
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
(6/05/2558)
กิจกรรมด้านคุณลักษณะ
ค่ายลูกเสือ ป.6 ค่ายภูริทัศ จ.สระบุรี
(10-12/03/2559)
ฝึกซ้อมอพยพหนีอัคคีภัย
(18/02/2559)
กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2558
(12/02/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ป.4 ภาคปลาย
(6-7/02/2559)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ป.5 ภาคปลาย
(30-31/01/2559)
การบรรยายธรรมเรื่อง
ฝึกฝน ฝึกตน ฝึกคน ฝึกสอน
แก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โดย พระมหาณภฺณ สฺนติภฺทโธ
และคณะ
(29/1/2559)
ระดับชั้น ป.5 จัดกิจกรรม
โครงการเอื้ออาทรผู้สูงวัยฯ
บ้านบางแค 2
(27/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "กรีฑา"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(11-12/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "หมากกระดาน"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-10/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "กอล์ฟ"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(11-12/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "ลีลาศ"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(8/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "เทเบิลเทนนิส"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-8/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "เทนนิส"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-10/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "ฟุตซอล"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(8-11/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "ฟุตบอล"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-9/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "แฮนด์บอล"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(8-12/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "แบดมินตัน"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-13/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "เปตอง"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7-13/1/2559)
การแข่งขันกีฬา "ว่ายน้ำ"
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(9-10/1/2559)
ขอบคุณโรงแรมโฆษะที่สนับสนุน
ที่พักสำหรับนักกีฬา คณาจารย์
บุคลากร และผู้ฝึกสอนนักกีฬา
ตลอดการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 มกราคม 2559
พิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(7/1/2559)
ทัพนักกีฬาสาธิตจุฬาฯ เดินทางสู่
จ.ขอนแก่น เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 40 "กัลปพฤกษ์เกมส์"
(5/1/2559)
"สาธิตจุฬาฯ รื่นเริงปีใหม่
สุขสันต์ปี 2559" การแสดง
(30/12/2558)
"สาธิตจุฬาฯ รื่นเริงปีใหม่
สุขสันต์ปี 2559"
พิธีทำบุญตักบาตร
(30/12/2558)
กีฬาสีอนุบาล
(25/12/2558)
พิธีถวายอภิสัมมานสักการะ
และถวายความอาลัย แด่
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก
ในโอกาส
วันพระราชทานเพลิงพระศพ
(16/12/2558)
โครงการปล่อยเต่าทะเล
ปลูกป่าชายเลน 9 ครอบครัว
9 บุคลากร ทำดีเพื่อพ่อ
(10-13/12/2558)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(4/12/2558)
กิจกรรมตักบาตรอาหารแห้ง
เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(4/12/2558)
ค่ายธรรมปฏิบัติ ป.6
(27-29/11/2558)
กิจกรรมวันลอยกระทง
ประจำปีการศึกษา 2558
(24/11/2558)
พิธีถวายราชสดุดี
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
ประจำปีการศึกษา 2558
(25/11/2558)
กิจกรรมประกวดกระทง
ประถมต้น และประถมปลาย
(24/11/2558)
โครงการหมอจุฬาฯ
อาสาสร้างสุขภาพดีที่สาธิตจุฬาฯ
การบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ
วินัยกับวัยเรียน
(11/11/2558)
นักเรียน ป.5 แสดงตนเป็นพุทธมามกะ (3/11/2558)
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝ่ายประถม จัดพิธีแสดงกตัญญุตา
และไว้อาลัย แด่
ศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์
นพวงศ์ ณ อยุธยา
โดยมีผู้อำนวยการ คณาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นายกสมาคม
และกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
นายกสมาคมและ
กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าฯ
ผู้ปกครอง และนักเรียนเก่าเข้าร่วมในพิธี
(26/10/2558)
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ป.6 ภาคต้น
(5-7/10/2558)
พิธีอ่านสารสันติภาพสากล
และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน
เนื่องในวันสันติภาพสากล 2558
วันที่ 21 กันยายน 2558
(22/09/2558)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.4
(19/09/2558)
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มอบเงินบริจาคที่ได้จาก
การจัดกิจกรรมประกวด
สัตว์เลี้ยงแสนรักในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ให้กับมูลนิธิช้าง
(15/09/58)
“แคลอรี่นั้น สําคัญไฉน?”
โดย ผศ.พญ.ศิรินุช ชมโท
และ รศ.พญ.ธนินี เพ็ชรวิจิตร
(9/09/2558)
โครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ
ณ พื้นที่จุฬาฯ จ.สระบุรี
(5/09/2558)
ระดับชั้น ป.4
จัดพิธีถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์
จากวัดอัมพวัน เขตดุสิต ซึ่งเป็นพระอาจารย์ในโครงการ
วัดสู่โรงเรียนระดับชั้น ป.4
โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน
เป็นประธานในพิธี
(31/08/2558)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.3
(29/08/2558)
พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล
FIFA CUD CUP ครั้งที่ 6
(28/08/2558)
ป.3-4 รับฟังอบรมแนวทาง
การหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
(28/08/2558)
นักเรียนเข้ารับการตรวจสุขภาพฟัน
โดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่
คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(27/08/2558)
ป.5-6 รับฟังอบรมแนวทาง
การหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
(27/08/2558)
ป.1-2 รับฟังอบรมแนวทาง
การหนีอุบัติภัยแผ่นดินไหว
(24/08/2558)
กิจกรรมการออกกำลังกาย
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา
(19/08/2558)
ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5
(15-16/08/2558)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล
และกิจกรรมวันแม่
(12/08/2558)
ทำบุญตักบาตรในโอกาสวันแม่
(11/08/2558)
เลือกตั้งกรรมการ
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
(29/07/2558)
กิจกรรมจัดรถดอกไม้เทียนพรรษา
และแห่เทียนพรรษา ณ
วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
(24/07/2558)
ป.5-ป.6 ฟังพระอาจารย์
ทรัพย์ชู มหาวีโร
เทศน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
(22/07/2558)
หล่อเทียนพรรษา
(21/07/2558)
ป.3-ป.4 ฟังพระมหากิตติศักดิ์
เทศน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
(21/07/2558)
ป.1-ป.2 ฟังพระมหากิตติศักดิ์
เทศน์เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา
(20/07/2558)
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
(16/07/2558)
การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
กรรมการสภานักเรียน
(30/06/2558)
นักเรียน ป.6 บริจาคเงินให้กับ
บ้านเด็กพิการซ้ำซ้อน รามอินทรา
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(26/06/2558)
นักเรียน ป.1 บริจาคเงินให้กับ
สถานสงเคราะห์เด็ก
ของสภากาชาดไทย
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25/06/2558)
นักเรียน ป.2 บริจาคเงินให้กับ
บ้านราชวิถี
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25/06/2558)
นักเรียน ป.5 บริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนราชานุกูล
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(25/06/2558)
นักเรียน ป.3 บริจาคเงินให้กับ
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(24/06/2558)
นักเรียน ป.4 บริจาคเงิน
ให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม
(เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน)
(23/06/2558)
พิธีทำบุญเนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ครบรอบ 57 ปี
(19/06/2558)
"บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ"
57 ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
(18/06/2558)
การดูแลสุขภาพของครู
โดย รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ
(17/06/2558)
ตัวแทนคณาจารย์และนักเรียน
ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องใน
วันอานันทมหิดล ณ
พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานันทมหิดล
บริเวณลานพระวิหารหลวง
วัดสุทัศนเทพวราราม
(9/06/2558)
กิจกรรมมงคลชีวิต ป.6
(8/06/2558)
พัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของนักเรียน
สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
(29/05/2558)
กิจกรรมทั่วไป
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6
(3/03/2559)
คณาจารย์จากโรงเรียนสาธิต
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
ด้านหลักสูตรและการสอน
(9/02/2559)
กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ
โดยท่านผู้อำนวยการ
มอบเงินบริจาคแก่
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
สภากาชาดไทย
(22/01/2559)
"สาธิตจุฬาฯ รื่นเริงปีใหม่
สุขสันต์ปี 2559"
เครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ
(29/12/2558)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
2558 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
(18/12/58)
คณะครูและนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น
ในโครงการ
Specialist Overseas Training ศึกษาดูงานระดับอนุบาล
และเยี่ยมชมโรงเรียน
(15/12/58)
นักเรียนรับการ
ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้น โดย
สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาฯ
(20/11/58)
งานเลี้ยงขอบคุณและพิธีมอบ
ประกาศนียบัตร โครงการโรงเรียน
พี่น้องสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม -
KOGE TOWN FUKUOKA, JAPAN
(18/11/58)
คณะ Global Wing
จากเมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
การเรียนการสอน
(13/11/58)
การแข่งขัน ปอม ปอม เชียร์ลีดเดอร์
ประจำปีการศึกษา 2558
(30/10/2558)
คณะกรรมการงานวิชาการ
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

(22/10/58)
นักเรียน ป.2 รำในงานเลี้ยง
ผู้เกษียณอายุการทำงาน จัดโดยสโมสรอาจารย์จุฬาฯ
(16/09/58)
คณะผู้บริหารและคณาจารย์
โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(28/08/58)
นักเรียนระดับชั้น ป.4, ป.5, และ ป.6
เดินทางไปชมการแสดงละครเวที
เรื่อง รอยดุริยางค์ เดอะ มิวสิคัล
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
(25/08/58)
คณะผู้บริหารและคณาจารย์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
(ปฐมวัยและประถมศึกษา)
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(20/08/58)
คณะศึกษาดูงานจาก
Kanazawa University เยี่ยมชม
ศึกษาดูงานและเสวนาปรึกษาหารือ
เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
นักการศึกษาญี่ปุ่นและไทย (19/08/58)
คณะผู้บริหารโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม
และศึกษาดูงานการจัดการศึกษา
(14/08/2558)
นักเรียน ป.3 ตกแต่งหน้าเค้ก
(29/07/2558)
ผู้อำนวยการและ
คณะผู้บริหารโรงเรียน
ลงนามถวายพระพร และ
เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
สยามมกุฎราชกุมาร
(28/07/2558)
คณะครูโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
(24/07/2558)
รายการศุกร์สโมสร
(17/07/2558)
พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา
(3/07/2558)
กิจกรรมวันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(1/07/2558)
"รับเพื่อนพ้องพี่น้อง ป.1" CUD 62
(20/06/2558)
top
  จำนวนผู้เข้าชม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742