เข้าสู่หน้าหลัก
บทอาเศียรวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
       เทพ สมภพสู่ด้าว
รัตน งามเฉิดฉิน
ราชสุดาฯ โสภิณ
เฉลิมสัฏฐิพรรษแพร้ว

       ทรงกอปรกิจก่อเกื้อ
สยามรัฐวัฒนา
กวี ศิลป์ ภาษา
สังคีต โขน ขับร้อง

       การศึกษาทั่วแคว้น
กาชาดระบิลไกล
หลายหลากพรรณพฤกษ์ไพร
ชุบชาติโชติอะเคื้อ

       โบราณคดีเลิศล้ำ
ทรงโอบเอื้อเจือจุน
ดาราศาสตร์ ธ เกื้อหนุน
ราษฎร์ร่วมใจแซ่ซร้อง

       ธ รวมจิตรชนทั่วหล้า
ธ เปรียบดั่งมิ่งขวัญ
ธ ประสิทธิ์สิ่งสรรค์
ธ กอบรักคุ้มเหย้า

       สำรวมจิตนอบน้อม
คุณพระรัตนตรัย
อุดมมงคลสมัย
จัตุพรเลิศล้ำ
แดนดิน
ผ่องแผ้ว
สง่า
แหล่งหล้าสรรเสริญ

ประชา
เกริกก้อง
เรืองรุ่ง
เฟื่องฟุ้งธานี

แดนไทย
ก่อเกื้อ
พิทักษ์
เจิดจ้ารัศมี

อนันต์คุณ
ปกป้อง
คงมั่น
เทิดไท้เหนือเศียร

ผูกพัน
ผ่านเผ้า
ชวนชื่น ใจเฮย
อุ่นอ้อมบุญญา

ถวายชัย
ช่วยค้ำ
ทรงพระเจริญเฮย
พรั่งพร้อมโสตถิ์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม