การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับอาจารย์-บุคคลทั่วไป)     การบรรยายทางวิชาการ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
การสาธิตการสอน (สำหรับบุคคลทั่วไป)      การนำเสนองานวิจัย (สำหรับบุคคลทั่วไป)     การแข่งขันตอบปัญหา
การแสดงความสามารถของนักเรียน      นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ      ฐานกิจกรรมสำหรับนักเรียน
คลินิกให้คำปรึกษาแก่ครูและผู้ปกครอง (สำหรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ)
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับอาจารย์-บุคคลทั่วไป)
5-6 กันยายน 2562
ลำดับ
ที่
เรื่อง
ระดับ /
กลุ่มสาระ /
โครงการ /
หน่วย / ฝ่าย
วัน/เวลา/สถานที่
ชื่อผู้ให้การอบรม
เวลา
(ชั่วโมง)
จำนวน
ที่รับ
ลงทะเบียน
1
สนุกกับสื่อภาษาไทย
 ภาษาไทย

10.00-12.00
ห้องป.2/4 ชั้น2 อาคาร1
อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
2
20
เต็ม
2
สนุกกับสื่อภาษาไทย
 ภาษาไทย

10.00-12.00
ห้องป.2/4
ชั้น2 อาคาร1
อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล
2
20
เต็ม
3
สื่อการสอนสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์ ป.ต้น
 คณิตศาสตร์

เวลา 10.00-12.00
ห้อง 305
ชั้น 3 อาคาร50ปีฯ
คณาจารย์กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ ป. ต้น
2
20
เต็ม
4
สื่อการสอนสร้างสรรค์
คณิตศาสตร์ ป.ปลาย
 คณิตศาสตร์

เวลา 10.00-12.00
ห้อง 306
ชั้น 3 อาคาร50ปีฯ
คณาจารย์กลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์ ป.ปลาย
2
20
เต็ม
5
ศิลป์สวยช่วยรักษ์โลก
 ทัศนศิลป์

10.00 – 12.00
ห้องทัศนศิลป์ 1
ชั้น 3 อาคารบริหารฯ
อาจารย์สมใจ จงรักษ์วิทย์
อาจารย์สมศักดิ์ ศิริวิโรจน์สกุล
อาจารย์สุภิญญา สมทา
อาจารย์นลินทิพย์ คร้ามอยู่
2
20
เต็ม
6
D.I.Y. Terrarium
สวนในขวดแก้ว
*มีค่าอุปกรณ์ 50-100 บาท
 การงานอาชีพ

9.00-11.00
ชั้นล่าง อาคาร50 ปี ฯ
วิทยากร
อาจารย์พรชนิก นวราช
อาจารย์อนัฆ นวราช
2
30
เต็ม
7
การวัดแววอาชีพ
และบุคลิกภาพ
 โครงการ
 ส่งเสริมเด็ก
 ที่มีความ
 สามารถพิเศษ

ห้องโครงการส่งเสริม
เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ชั้น 3
อาคาร50ปีฯ
วิทยากร
อ.ดร.จรินทร วินทะไชย์
และนิสิต ( ป.โท )
จำนวน 3 คน ดังนี้
1.น.ส.ปิยากร อ่อนละออ
2. น.ส.วริศรา มีบุญ
3. นายผาง สิงหา
2
30
เต็ม
8
สื่อสร้างสรรค์ง่าย ๆ
สำหรับครูอนุบาล
 อนุบาล

13.30 – 14.30
ห้องเรียนอนุบาล
อาจารย์น้ำผึ้งและคณะ
1
9
สื่อสร้างสรรค์ง่าย ๆ
สำหรับครูอนุบาล
 อนุบาล

13.30 – 14.30
ห้องเรียนอนุบาล
อาจารย์น้ำผึ้งและคณะ
1
10
7 ideas
to Inspire Your Creativity
 วิทยาศาสตร์

9.30-11.30
ห้องวิทย์ฯ 2
ชั้น 3 อาคารบริหารฯ
อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์
2
30
เต็ม
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742