การอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำหรับอาจารย์-บุคคลทั่วไป)     การบรรยายทางวิชาการ (สำหรับบุคคลทั่วไป)
การสาธิตการสอน (สำหรับบุคคลทั่วไป)      การนำเสนองานวิจัย (สำหรับบุคคลทั่วไป)     การแข่งขันตอบปัญหา
การแสดงความสามารถของนักเรียน      นิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ      ฐานกิจกรรมสำหรับนักเรียน
คลินิกให้คำปรึกษาแก่ครูและผู้ปกครอง (สำหรับผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ)
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School
About Us
โครงสร้าง
School Structure
กรรมการสถานศึกษา
School Board
ความภูมิใจสาธิตจุฬาฯ
Satit Chula Pride
กิจกรรม
Activities
ผู้มาเยือน
Visitors
ติดต่อโรงเรียน
Contact Us
 
การสาธิตการสอน (สำหรับบุคคลทั่วไป)
5 กันยายน 2562
ลำดับ
ที่
เรื่อง
ระดับ /
กลุ่มสาระ /
โครงการ /
หน่วย / ฝ่าย
วัน/เวลา/สถานที่
ชื่อผู้ให้การอบรม
จำนวน
ที่รับ
ลงทะเบียน
1
การสอนเรื่อง สระ
ด้วยการเสริมภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทย
ป.2

10.00-11.00

ห้อง ป.2/3
อาจารย์กรรณิการ์ สงวนนวน
15
เต็ม
2
การสอนเรื่อง คำบุพบท
แบบ active learning
 ภาษาไทย
ป.5

13.00-14.00

ห้อง ป.5/3
ผศ.อัมพร อังศรีพวง
15
เต็ม
3
เรียนคณิตแบบ CIPPA
 คณิตศาสตร์
ป.2

10.00-11.30

ห้อง ป.2/5
ผศ.นภสร เรือนโรจน์รุ่ง
อาจารย์อัญชุลี
ศิริประพนธ์โรจน์
15
เต็ม
4
การสร้างรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
และสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
  คณิตศาสตร์
ป.6

13.00-14.00

ห้อง ป.6/7
อาจารย์ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์
5
วิทยาการคำนวณ
แบบถอดปลั๊ก
 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ป.4

10.00-12.00

ห้องคอมฯ ชั้น 3
อาคาร 50 ปี
ผศ. เพียงตา กิจหิรัญวงศ์ อาจารย์ชาญณรงค์ วังเย็น
อาจารย์วริษา วรรณวิจิตกุล
15
เต็ม
6
Science class with E for all
( Animals topic )
   วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ป.5

11.20-12.10

ห้องวิทย์ฯ 1
Teacher Stew Harris
อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์
อาจารย์ยศยา เชาวลิตรธำรง
15
เต็ม
7
การหาพื้นที่
คณิตศาสตร์ ป.5

10.00-11.00

ห้อง ป.5/1
อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริวิโรจน์สกุล
8
การหาค่าของเศษส่วน
 คณิตศาสตร์ ป.5

10.00-11.00

ห้อง ป.5/5
อาจารย์เกรียงไกร ปิยะเมธาง
9
พ่อแม่ลูกผูกพัน
ชวนกันเข้าครัว
การงานอาชีพ
ป.3-ป.6

10.00-12.00
ห้องโภชนาการ
ผศ.จรัสศรี พัวจินดาเนตร
15
เต็ม
10
การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์
 สังคมศึกษา ฯ ป.6

10.00-11.00

ห้อง ป.6/5
อาจารย์กุลนิษฐ์ ชินธเนศ
11
Creative Science
activity with Ipad
 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ป.4

10.20-11.10

ห้องวิทยฯ 2
อาจารย์รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์
อาจารย์ทศพร ศรีแสง
อาจารย์ศศิวิมล รอบคอบ
12
การปฐมพยาบาล
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
 สุขศึกษาและ พลศึกษา

10.20-11.10

ห้อง ป.6/1
อาจารย์เกตุธัช กัญจนชุมาบุรพ
13
การปฐมพยาบาล
การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
  สุขศึกษาและ พลศึกษา

11.20-12.10

ห้อง ป.6/2
อาจารย์เกตุธัช กัญจนชุมาบุรพ
14
Engaging Young Learners
in Language Learning :
Thai Context with
foreign teacher
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
ป.2

10.40-11.40

ห้อง ป.2/6
Teacher Harrold McDonald
15
เต็ม
15
What food do you like?
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ)
ป.1

13.00-14.00

ห้อง ป.2/5
อาจารย์อาภาพรรณ ไศละบาท
15
เต็ม
16
ศิลป์สร้างสรรค์
ทัศนศิลป์
ป.1

14.00-15.00

ห้อง 308
ชั้น 3 อาคาร 1
อาจารย์สุภิญญา สมทา
15
เต็ม
17
รูปแบบและการจัด
ฐานกิจกรรม
การเรียนการสอน
นักเรียนในโครงการ
การศึกษาพิเศษ ฯ
 เด็กพิเศษ

13.00-14.00

ห้องโครงการ
การศึกษาพิเศษฯ
อาคาร 50 ชั้น 3
คณาจารย์
โครงการการศึกษาพิเศษฯ
15
เต็ม
18
ศิลปินสอนศิลป์ด้วยเครยอง
(Crayon)
ทัศนศิลป์

10.00-12.00

ห้องศิลปะ 303
ชั้น 3 อาคารบริหาร
อาจารย์สมใจ จงรักวิทย์
Art Learning
20
เต็ม

---------------------------------------------------------------------------------------------------
6 กันยายน 2562

ลำดับ
ที่
เรื่อง
ระดับ /
กลุ่มสาระ /
โครงการ /
หน่วย / ฝ่าย
วัน/เวลา/สถานที่
ชื่อผู้ให้การอบรม
จำนวน
ที่รับ
ลงทะเบียน
1
การสอนเรื่อง คำที่ตัวการันต์
สอนตามแนวพหุปัญญา
 ภาษาไทย
ป.6

9.00-10.00

ห้อง ป.5/3
ผศ.อัมพร อังศรีพวง
2
การสอนเรื่อง สระ
ด้วยการเสริมภาษาอังกฤษ
 ภาษาไทย
ป.2

13.00-14.00

ห้อง ป.2/3
อาจารย์กรรณิการ์ สงวนนวน
15
เต็ม
3
สนุกกับงานศิลป์
 ทัศนศิลป์
ป.2

9.40-10.40

ห้องศิลปะ 1 ชั้น 3 อาคารบริหารฯ
อาจารย์นลินทิพย์ คร้ามอยู่
15
เต็ม
4
พันธุกรรม
  วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ป.6

8.30-9.20

ห้อง ป.6/7
อาจารย์ชนิกานต์ ดุลนกิจ
5
วัฏจักรพืชดอก
 วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ป.2

9.40-10.40

ห้องวิทยาศาสตร์ 1
อาจารย์ปิยวดี ฆายะนานนท์
15
เต็ม
6
Air need space
   วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ป.3

9.40-10.40

ห้อง ป.3/6
อาจารย์ธันยธร วงศ์อนันต์ศักดิ์
Teacher Cherilyn Espinosa
อาจารย์มัลธิดา ศรีประสาท
15
เต็ม
7
การใช้ประสาทสัมผัส
   วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ป.1

10.40-11.
40
ห้อง ป.2/7
อาจารย์อุราภรณ์
สุจริตจันทร์
15
เต็ม
8
การหาค่าเฉลี่ย
 คณิตศาสตร์ ป.4

11.20-12.10

ห้อง ป.4/4
อาจารย์จิรชพรรณ ชาญช่าง
15
เต็ม
9
การอ่านนาฬิกา
คณิตศาสตร์ ป.3

13.40-14.40
ห้อง ป.3/5
อาจารย์นลินี ทองขาว
15
เต็ม
11
การเต้นรำเพลงพื้นเมือง
 สุขศึกษาและ
พลศึกษา
ป.4

11.20-12.10

ชั้นล่างอาคาร 2
ผศ.ดร.ภารดี ศรีลัด
Chulalongkorn University Demonstration Elementary School ถ.พญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กทม. 10330  tel. 02-2182746  fax. 02-2182742