สารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2555 เด็กชาย ภาคิน    วัฒนายากร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 เด็กหญิง ดนุนาถ    วณิชโยบล เด็กหญิง ณัฐธยาน์    คุณะวัฒน์สถิตย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 เด็กหญิง ชญากาณฑ์   พัฒนาสิทธิเสรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เด็กหญิง ชัญญา   เฉลิมเทวี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 เด็กหญิง นันทนัช    จันทรรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5                                                     [...]

Read Users' Comments (0)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม โครงการสารวัตรนักเรียน  ปีการศึกษา 2554     1.  หลักการและเหตุผล                                 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนดังกล่าว ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดโครงการสารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเสียสละเวลาส่วนตัว ช่วยตรวจตรา สอดส่อง ดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน รวมถึงการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งทางด้านระเบียบวินัย  การแต่งกาย   และการใช้คำพูด   นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการยังช่วยสร้างเสริมการทำงานอย่างมีขั้นตอน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการฝึกระเบียบวินัยให้กับกลุ่มสารวัตรนักเรียนอีกด้วย 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้สารวัตรนักเรียนรู้จักนำระเบียบวินัยไปใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมการมีระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน 2.2  เพื่อให้สารวัตรนักเรียนได้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน  2.3  เพื่อสนับสนุนให้สารวัตรนักเรียนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน 3. ผู้รับผิดชอบโครงการ                 คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน                     รองศาสตรจารย์สุปราณี จิราณรงค์ ที่ปรึกษา   [...]

Read Users' Comments (0)

ฝ่ายกิจการนักเรียนเปิดรับสมัครสารวัตรนักเรียน   นักเรียนที่สนใจจะสมัครขอใบสมัครได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน จนถึงวันศุกร์ ที่  3  กันยายน  2553  นี้เท่านั้น คุณสมบัติ    เป็นนักเรียน   ระดับชั้น  ป.4-6   และรักในการทำกิจกรรม

Read Users' Comments (0)