โครงการออมทรัพย์        การฝากออมสินเป็นวิธีการหนึ่งในการเก็บสะสมเงินของนักเรียน   ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้โดยการใช้จ่ายอย่างประหยัด  เก็บเล็กประสมน้อย ทุก ๆ วัน  แล้วรวบรวมไว้เพื่อฝากออมสินในแต่ละครั้ง  การฝากเงินออมสินเป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการสอน    วิธีการเปิด-ปิด  บัญชีและวิธีการฝากและถอนเงิน 1.  การเปิดบัญชี    1.1      นักเรียนถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  เพื่อประกอบการเปิดบัญชีใหม่    1.2      กรอกใบฝากเงิน (อส.3)  พร้อมจำนวนเงินด้วยปากกาเท่านั้น    1.3      กรอกใบแสดงความจำนงการฝากเงิน  โดยมีผู้ปกครองเซ็นรับทราบ    1.4      นำสำเนาทะเบียนบ้าน  ใบฝากเงิน (อส.3) ใบแสดงความจำนงฝากเงิน และเงินตามจำนวนที่กรอกไว้ในใบฝากเงิน (อส.3)มายื่นเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารมารับฝาก  นักเรียนทำลายเซ็นลงในสมุดฝากออมสินต่อหน้าเจ้าที่ธนาคาร  และรับใบแสดงความจำนงฝากเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว     1.5     รับสมุดฝากออมสินกับอาจารย์ประจำชั้นก่อนวันฝากเงิน  ครั้งต่อไป  2  วัน 2.   การฝากออมสิน     2.1    นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบฝากเงิน (อส.3)     2.2    กรอกใบแสดงความจำนงการฝากเงิน  ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับทราบ     2.3    นำสมุดฝากออมสิน  เงินตามจำนวนที่ลงในใบฝากเงิน (อส.3)  ใบฝากเงิน [...]

Read Users' Comments (1)