โครงการออมทรัพย์

โครงการออมทรัพย์

       การฝากออมสินเป็นวิธีการหนึ่งในการเก็บสะสมเงินของนักเรียน   ซึ่งนักเรียนสามารถทำได้โดยการใช้จ่ายอย่างประหยัด  เก็บเล็กประสมน้อย ทุก ๆ วัน  แล้วรวบรวมไว้เพื่อฝากออมสินในแต่ละครั้ง  การฝากเงินออมสินเป็นส่วนหนึ่งที่กระทรวงการศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการสอน

   วิธีการเปิด-ปิด  บัญชีและวิธีการฝากและถอนเงิน

1.  การเปิดบัญชี

   1.1      นักเรียนถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน  1  ฉบับ  เพื่อประกอบการเปิดบัญชีใหม่

   1.2      กรอกใบฝากเงิน (อส.3)  พร้อมจำนวนเงินด้วยปากกาเท่านั้น

   1.3      กรอกใบแสดงความจำนงการฝากเงิน  โดยมีผู้ปกครองเซ็นรับทราบ

   1.4      นำสำเนาทะเบียนบ้าน  ใบฝากเงิน (อส.3) ใบแสดงความจำนงฝากเงิน และเงินตามจำนวนที่กรอกไว้ในใบฝากเงิน (อส.3)มายื่นเจ้าหน้าที่ธนาคารในวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารมารับฝาก  นักเรียนทำลายเซ็นลงในสมุดฝากออมสินต่อหน้าเจ้าที่ธนาคาร  และรับใบแสดงความจำนงฝากเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว

    1.5     รับสมุดฝากออมสินกับอาจารย์ประจำชั้นก่อนวันฝากเงิน  ครั้งต่อไป  2  วัน

2.   การฝากออมสิน

    2.1    นักเรียนกรอกรายละเอียดในใบฝากเงิน (อส.3)

    2.2    กรอกใบแสดงความจำนงการฝากเงิน  ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับทราบ

    2.3    นำสมุดฝากออมสิน  เงินตามจำนวนที่ลงในใบฝากเงิน (อส.3)  ใบฝากเงิน (อส.3)  และใบแสดงความจำนงการฝากเงิน   ยื่นเจ้าหน้าที่ธนาคารตามวันที่เจ้าหน้าที่ธนาคารมารับฝาก และรับใบแสดงความจำนงฝากเงินจากเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว

    2.4    รับสมุดฝากออมสินกับอาจารย์ประจำชั้นก่อนวันฝากเงิน  ครั้งต่อไป  2  วัน

3.   การถอนเงิน

    3.1   นักเรียนติดต่อถอนเงินที่ธนาคารออมสำนักงานราชดำเนิน  หรือสาขาสามย่าน

    3.2   กรอกใบถอนเงิน (อส.6)  และลงจำนวนเงินตามจำนวนที่จะถอน

    3.3   รับสมุดฝากออมสิน และจำนวนเงินที่ถอนจากเจ้าที่ธนาคาร

4.    การปิดบัญชี

     4.1   นักเรียนติดต่อปิดบัญชีที่ธนาคารออมสำนักงานราชดำเนิน

     4.2   กรอกใบถอนเงิน (อส.6)  และระบุในใบถอนเงินว่า “ ปิดบัญชี ”

    4.3    รับสมุดออมสินคืน พร้อมตรวจสอบจำนวนเงิน

One Response to “โครงการออมทรัพย์”

  1. Cander says:

    Great One…

    I must say, its worth it! My link, http://cassand.slkut.com/,thanks haha…

Leave a Reply