กรรมการสภานักเรียน 2553

กรรมการสภานักเรียน

ปีการศึกษา  2553

ด.ช. ญาณาธิป     อิงคากุล   ป. 6/5

ประธานสภานักเรียน

ด.ช. ภาสพล    เสาวคนธ์   ป. 6/4

รองประธานสภานักเรียน

ด.ช.เวธน์     มโนจุรีหกุล   ป. 6/7

โฆษกสภานักเรียน

ด.ช.ทศ     นำชัยศิริ  ป. 6/1

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.วชิรวิทย์    รักษาราษฎร์    ป. 6/2

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ทินภัทร     รณรงค์  ป. 6/3

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ศุภโชค     พิเศษนครกิจ  ป. 6/6

กรรมการสภานักเรียน

 ด.ญ. สรินธน์     ศิริชัยสกุล   ป. 5/1

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ.กณิศา     จิตปัญญา  ป. 5/2

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ภรัณยู     ลี้มิ่งสวัสดิ์  ป. 5/3

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ. ชนัญญา    เอี่ยมรัตนเลิศ  ป. 5/4

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ. อริสา     ทองงาม  ป. 5/5

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.รชพล     เลิศอนันตชัย  ป. 5/6

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.กวินภพ      เจริญวงค์  ป. 5/7

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ. มุกจินดา      อนันต์สถิตย์สิน   ป. 4/1

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.กันต์     เธียรนุกุล   ป. 4/2

กรรมการสภานักเรียน

 ด.ช. เสฏฐนันท์    จาวะนา   ป. 4/3

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ. สุชนา     ชุณหะนันทน์   ป. 4/4

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ภูมิรพี     พิศุทธิ์สินธุ์  ป. 4/5

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช. ณภัทร     เกิดบัวเพชร   ป. 4/6

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช. ฉัตริน      จูงฉัตราภรณ์   ป. 4/7

กรรมการสภานักเรียน

 

Leave a Reply