สารวัตรนักเรียน

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม

โครงการสารวัตรนักเรียน

 ปีการศึกษา 2554  

 

1.  หลักการและเหตุผล

                                โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนดังกล่าว ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดโครงการสารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเสียสละเวลาส่วนตัว ช่วยตรวจตรา สอดส่อง ดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน รวมถึงการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งทางด้านระเบียบวินัย  การแต่งกาย   และการใช้คำพูด   นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการยังช่วยสร้างเสริมการทำงานอย่างมีขั้นตอน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการฝึกระเบียบวินัยให้กับกลุ่มสารวัตรนักเรียนอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้สารวัตรนักเรียนรู้จักนำระเบียบวินัยไปใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมการมีระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน

2.2  เพื่อให้สารวัตรนักเรียนได้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน 

2.3  เพื่อสนับสนุนให้สารวัตรนักเรียนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน                  

 

รองศาสตรจารย์สุปราณี

จิราณรงค์

ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร

วรรณศิริ

ประธานกรรมการ

 

อาจารย์พรพิมล

ศิริวัฒน์

รองประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี

พัวจินดาเนตร

กรรมการ

 

อาจารย์กาญจนา

เบ้าทอง

กรรมการ

 

อาจารย์เกรียงไกร

อินทรชัย

กรรมการ

 

อาจารย์แคทลียา

ศรีแปลก

กรรมการ

 

อาจารย์จีระศักดิ์

จิตรโรจนรักษ์

กรรมการ 

 

อาจารย์ชาญณรงค์

วังเย็น

กรรมการ

 

อาจารย์นวรัตน์

หัสดี

กรรมการ

 

อาจารย์เรวดี

สันถวไมตรี

กรรมการ

 

อาจารย์อุราภรณ์

สุจริตจันทร์

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา

คงคานนท์

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพดี

อ่องแสงคุณ

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี

ตรีทิเพนทร์

กรรมการ

 

อาจารย์จตุพร

ชาญช่าง

กรรมการ

 

อาจารย์ทินกร

เทพกุศล

กรรมการ

 

อาจารย์ประณาท

เทียนศรี

กรรมการ

 

อาจารย์พรศิริ

บรรจงประเสริฐ

กรรมการ

 

อาจารย์อรอุมา

ขำวิจิตร์

กรรมการ

 

นายเชียรชัย

จวงโป่งแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

4. เป้าหมาย 

                เชิงคุณภาพ:

                4.1     ลดปัญหาการแต่งกายไม่เรียบร้อย   การเดินแถวไม่เป็นระเบียบ  และการใช้คำพูดไม่สุภาพเรียบร้อยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

                4.2     เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน

                4.3     เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการวางกระเป๋าบนชั้นวางที่โรงเรียนจัด เตรียมไว้ให้ และลดการวางกระเป๋าผิดที่ เช่น ตามม้านั่ง บริเวณทางเชื่อม  สนามเด็กเล่น   เป็นต้น

                4.4     เพิ่มความเป็นระเบียบการเข้าแถวซื้ออาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ในโรงอาหารของโรงเรียนให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น

                4.5     ลดจำนวนผู้ปกครองที่ขึ้นไปบนอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ติดบัตรอนุญาตขึ้นบนอาคารเรียน

                4.6     เพิ่มจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

                เชิงปริมาณ:

                ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 25 คน และกรรมการสภานักเรียนที่ผ่านการเลือกตั้ง จำนวน 21 คน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

                 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน

                6.2 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  -  6

                6.3 สอบสัมภาษณ์โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีกิริยามารยาทดี  บุคลิกดี   พูดจาสุภาพ   แต่งกายเรียบร้อย   มีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าอบรม  3   วัน ๆ  ละ   1  ชั่วโมง  แบ่งเป็น  เนื้อหาดังนี้ 

                                        -     บุคลิกภาพ  การแต่งกาย   การทำความเคารพ

                                        -     การใช้คำพูด  หลักเกณฑ์การทำงาน   และข้อห้ามต่าง ๆ

                                        -     การใช้วิทยุสื่อสาร

                6.4 ปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 2554

                6.5 สรุปและประเมินผล

 

7. สถานที่จัดโครงการ

                7.1 ห้องกิจการนักเรียน

                7.2 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬา ฯ

                7.3 บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

8. แผนการดำเนินโครงการ

ที่

 

 

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน

เดือน

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1

วางแผน จัดทำโครงการ งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานการบริหารโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

3

เปิดรับสมัครและคัดเลือก

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ประสานงานกับวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ และเอกสารประกอบการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ดำเนินโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ประเมินผลและสรุปรายงานผลโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. งบประมาณ     

                ประมาณการรายได้

งบประมาณเงินทุนโรงเรียน                                                               900      บาท

  รวมประมาณการรายได้                                                                   900      บาท

                ประมาณการรายจ่าย

      1. หมวดค่าใช้สอย

               1.1 ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากร

                     (3 คน × 3  วัน × 50 บาท)                                                         450        บาท  

             รวมหมวดค่าใช้สอย                                                                            450        บาท  

      2. หมวดค่าวัสดุ

                2.1 ค่าวัสดุการศึกษา (ปลอกแขน 50 อัน)                                        400     บาท

                2.2 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                              50     บาท

                      รวมหมวดค่าวัสดุ                                                                           450   บาท

                           รวมประมาณการรายจ่าย                                                         900    บาท

              ประมาณการรายได้เหนือรายจ่าย                                                          -        บาท

 

10. การประเมินผล

                10.1    ประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานด้วยแบบประเมินตนเอง

                10.2    ประเมินผลการทำงานและบุคลิกภาพจากการสังเกต

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                11.1     นักเรียนมีระเบียบวินัยในทุก ๆ  ด้านดีขึ้น

                11.2      เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน

                11.3      นักเรียนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

                11.4     ลดจำนวนผู้ปกครองที่ขึ้นไปบนอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ด.ช.เอกดำริ      สภาพธรรม

     หัวหน้าสารวัตรนักเรียน รุ่นที่ 1

    ด.ช.ณชนก     โพธิวัตถุธรรม

 สารวัตรนักเรียน  รุ่นที่ 1

 

  ด.ญ.นภัส     เคียงศิร

     สารวัตรนักเรียน  รุ่นที่ 1

  

                           ด.ญ.รัชนี    เสือพอน

                         สารวัตรนักเรียน  รุ่นที่ 1 

 

                         ด.ญ.วรรษมน     ธนวิริยะกุล

                           สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1

 

                         ด.ญ.ณัฐรินีย์     เพลิดพราว 

                           สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1

 

                        ด.ญ.อรพชร     เบญจเจริญกุล

                           สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1

 

                          ด.ญ.มัชฌิมา     สมิทธากร

                           สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1

 

                           ด.ญ.รมิดา     ณรงค์เพชร

                            สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                         ด.ญ.สุพิชญา    กวีไตรภพ

                            สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                            ด.ญ. จารวี     ศุภคุณานนท์

                            สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                         ด.ญ. ศุภลาภินี    ภักดีฉนวน

                             สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                          ด.ญ. อภิชญา      อิ่มบุญตา

                             สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                       ด.ช.พสิษฐ์    วัฒนเบญจโสภา

                             สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

  

Leave a Reply