กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล รายการ FIFA CUD  ครั้งที่ 2

 พิธีเปิดการแข่งขัน

วันที่  13  กันยายน  2554

ประธานสภานักเรียนกล่าวรายงาน

ท่านผู้อำนวยการกล่าวเปิดการแข่งขัน

คู่เปิดสนาม

ทีมเด็กเทพขึ้นนำ  1 : 0

 

แข่งขันสุดมัน ๆ ๆ  

 กองเชียร์มากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Users' Comments (0)

กิจกรรมวันสันติภาพสากล

ร่วมยืนสงบนิ่ง  1  นาที

 

ป.5  ยื่นสงบนิ่ง

ป.5  ยื่นสงบนิ่ง

 

ป.6  ยื่นสงบนิ่ง

 

ป.5 – ป.6  ยื่นสงบนิ่ง

 

 

 

Read Users' Comments (0)

กิจกรรมการแข่งฮูล่าฮูป

วันศุกร์ที่  30  กันยายน  2554

  

อาจารย์ศุภชัย    มั่นใจตน

สาธิตการออกกำลังกายโดยการใช้อุปกรณ์ฮูลาฮูป

 

เพิ่มหลายห่วงได้เลยครับ

 

ขอเพิ่มอีกหน่อย

เพิ่มอีกยังไหวครับ

นักเรียนทำตามหน่อยเร็ว

 

หนูพร้อมแล้วค่ะ

  

ขอนำเสนอพี่โอ๋นำโชคของเรา 

 

 พี่โอ๋ของโชว์หน่อยนะก่อนจะไปรับบริจาคเงินช่วยน้ำท่วม

 

เริ่มการแข่งขันประเภทบุคคล ครั้งที่หนึ่ง

ผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลครั้งที่สอง 

 

 เริ่มแข่งขันประเภท

ประเภททีม 

ประเภททีม 

กรรมการให้คะแนน

ผู้อำนวยการให้เกียรติชมการแข่งขัน และมอบของรางวัล 

 พี่โอ๋รับบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ผู้ชมร่วมให้กำลังใจ 

ระหว่างการรวมคะแนนมีโชว์อูคูเลเล่ 

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบของที่ระลึก

พิธีกรประกาศรายชื่อผู้ชนะ 

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบรางวัลอันดับสองประเภทบุคคล

 

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทบุคคล 

 

 

 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบรางวัลอันดับสองประเภททีม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบรางวัลอันดับหนึ่งประเภททีม

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการมอบรางวัลชนะเลิศ

กรรมการสภานักเรียนมอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ถ่ายรูปรวม

  

 

 

Read Users' Comments (0)

โครงการเส้นทางบุญ

ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดปทุมวนาราม มาบิณฑบาตรในตอนเช้าทุกวันอังคาร

 

เช้าๆ  วันอังคารร่วมกันทำบุญตักบาตร

นักเรียนร่วมทำบุญใส่บาตรตอนเช้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read Users' Comments (0)

[...]

Read Users' Comments (0)
กรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2554
******
 
 
เด็กหญิง สรินธน์   ศิริชัยสกุล
ประธานสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง รติมาส   จิรพงศานานุรักษ์
รองประธานสภานักเรียน
 
 
เด้กชาย กัมปนาท    สุดประเสริฐ
เลขานุการ
 
 
เด็กชาย กฤติน   เดชหอมชื่น
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กชาย กานต์ธีร์   ศรียุทธศักดิ์
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง สิริน   วัลลีภานุวัฒน์
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง กัญจนาพร   อัศวิชชกำจาย
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง ณัฐนรี     กิจบารมี
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กชาย วรุตม์    เสริมเบญจพร
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง ชนิสา    กระแสสินธุ์
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง มุกจินดา    อนันต์สถิตย์สิน
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด้กชาย วีร์   ราชากรกิจ
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กชาย ร่มฉัตร    อิงคุทานนท์
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กชาย ณัฐชนน   พันธุวดีธร
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง ชาลิสา    วิภววาณิชย์
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง อัญญารัตน์   มะลิอ่อง
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง พิชชาภา   รุ่งอารยะ
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด้กหญิง นพรดา   สว่างไสว
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง นรกมล   อริยกานนท์
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กชาย ณภัทร    แพทยานันท์
กรรมการสภานักเรียน
 
 
เด็กหญิง กอบรัก    แก้วมีแสง
กรรมการสภานักเรียน
 
* * * * * * *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Read Users' Comments (0)

รศ.สุปราณี       จิราณรงค์
   ผู้อำนวยการ และรองคณบดี คณะครุศาสตร์

 

ผศ.ถาวร   วรรณศิริ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
อาจารย์พรพิมล   ศิริวัฒน์ 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
อาจารย์อรอุมา   ขำวิจิตร์
หัวหน้าระดับอนุบาล

ผศ.ดาณาวดี    มิตรสัมพันธุ์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 1

อาจารย์สมใจ   ตั้งปณิธานสุข
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 2
 
 
ผศ.เอมอร   บูชาบุพพาจารย์
หัวหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
อาจารย์พัฒน์นรี    มูลปา
ห้วหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ผศ.พิมพ์พร   อสัมภินพงศ์
ห้วหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 5
 

อาจารย์เสน่ห์    บุญช่วย
ห้วหน้าระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ผศ.สมศรี   ตรีทิเพนทร์
หัวหน้าโครงการการศึกษาพิเศษเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนรู้

อาจารย์อุราภรณ์   สุจริตจันทร์
หัวหน้าศูนย์แนะแนว

ผศ.จรัสศรี    พัวจินดาเนตร
กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

อาจารย์ทินกร   เทพกุศล
กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
อาจารย์ นวรัตน์    หัสดี
กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
อาจารย์ ชาญณรงค์    วังเย็น
กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
อาจารย์แคทลียา    ศรีแปลก
กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
อาจารย์จีระศักดิ์    จิตรโรจนรักษ์
กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
อาจารย์กาญจนา    เบ้าทอง
กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
อาจารย์ เกรียงไกร   อินทรชัย
กรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
นายเชียรชัย    จวงโป่งแก้ว
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
 
Read Users' Comments (0)

โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฝ่ายประถม

โครงการสารวัตรนักเรียน

 ปีการศึกษา 2554  

 

1.  หลักการและเหตุผล

                                โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ได้มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ เป็นผู้มีคุณธรรม สามารถทำประโยชน์ให้แก่สังคมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนดังกล่าว ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงจัดโครงการสารวัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2554 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยใจที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการเสียสละเวลาส่วนตัว ช่วยตรวจตรา สอดส่อง ดูแลรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน รวมถึงการสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน ทั้งทางด้านระเบียบวินัย  การแต่งกาย   และการใช้คำพูด   นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการยังช่วยสร้างเสริมการทำงานอย่างมีขั้นตอน การทำงานร่วมกันเป็นทีม และการฝึกระเบียบวินัยให้กับกลุ่มสารวัตรนักเรียนอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้สารวัตรนักเรียนรู้จักนำระเบียบวินัยไปใช้ในชีวิตประจำวันและส่งเสริมการมีระเบียบวินัยของนักเรียนในโรงเรียน

2.2  เพื่อให้สารวัตรนักเรียนได้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียน 

2.3  เพื่อสนับสนุนให้สารวัตรนักเรียนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมและเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชน

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ

                คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน                  

 

รองศาสตรจารย์สุปราณี

จิราณรงค์

ที่ปรึกษา

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร

วรรณศิริ

ประธานกรรมการ

 

อาจารย์พรพิมล

ศิริวัฒน์

รองประธานกรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสศรี

พัวจินดาเนตร

กรรมการ

 

อาจารย์กาญจนา

เบ้าทอง

กรรมการ

 

อาจารย์เกรียงไกร

อินทรชัย

กรรมการ

 

อาจารย์แคทลียา

ศรีแปลก

กรรมการ

 

อาจารย์จีระศักดิ์

จิตรโรจนรักษ์

กรรมการ 

 

อาจารย์ชาญณรงค์

วังเย็น

กรรมการ

 

อาจารย์นวรัตน์

หัสดี

กรรมการ

 

อาจารย์เรวดี

สันถวไมตรี

กรรมการ

 

อาจารย์อุราภรณ์

สุจริตจันทร์

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา

คงคานนท์

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพดี

อ่องแสงคุณ

กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศรี

ตรีทิเพนทร์

กรรมการ

 

อาจารย์จตุพร

ชาญช่าง

กรรมการ

 

อาจารย์ทินกร

เทพกุศล

กรรมการ

 

อาจารย์ประณาท

เทียนศรี

กรรมการ

 

อาจารย์พรศิริ

บรรจงประเสริฐ

กรรมการ

 

อาจารย์อรอุมา

ขำวิจิตร์

กรรมการ

 

นายเชียรชัย

จวงโป่งแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

4. เป้าหมาย 

                เชิงคุณภาพ:

                4.1     ลดปัญหาการแต่งกายไม่เรียบร้อย   การเดินแถวไม่เป็นระเบียบ  และการใช้คำพูดไม่สุภาพเรียบร้อยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

                4.2     เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน

                4.3     เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการวางกระเป๋าบนชั้นวางที่โรงเรียนจัด เตรียมไว้ให้ และลดการวางกระเป๋าผิดที่ เช่น ตามม้านั่ง บริเวณทางเชื่อม  สนามเด็กเล่น   เป็นต้น

                4.4     เพิ่มความเป็นระเบียบการเข้าแถวซื้ออาหารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ในโรงอาหารของโรงเรียนให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น

                4.5     ลดจำนวนผู้ปกครองที่ขึ้นไปบนอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ติดบัตรอนุญาตขึ้นบนอาคารเรียน

                4.6     เพิ่มจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

                เชิงปริมาณ:

                ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 25 คน และกรรมการสภานักเรียนที่ผ่านการเลือกตั้ง จำนวน 21 คน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

                 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555

6. วิธีดำเนินการ

                6.1 จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน

                6.2 เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4  -  6

                6.3 สอบสัมภาษณ์โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีกิริยามารยาทดี  บุคลิกดี   พูดจาสุภาพ   แต่งกายเรียบร้อย   มีจิตอาสาทำงานเพื่อส่วนรวม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าอบรม  3   วัน ๆ  ละ   1  ชั่วโมง  แบ่งเป็น  เนื้อหาดังนี้ 

                                        -     บุคลิกภาพ  การแต่งกาย   การทำความเคารพ

                                        -     การใช้คำพูด  หลักเกณฑ์การทำงาน   และข้อห้ามต่าง ๆ

                                        -     การใช้วิทยุสื่อสาร

                6.4 ปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา 2554

                6.5 สรุปและประเมินผล

 

7. สถานที่จัดโครงการ

                7.1 ห้องกิจการนักเรียน

                7.2 ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ๕๐ ปี สาธิตจุฬา ฯ

                7.3 บริเวณต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

8. แผนการดำเนินโครงการ

ที่

 

 

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน

เดือน

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1

วางแผน จัดทำโครงการ งบประมาณ

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ขออนุมัติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานการบริหารโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

3

เปิดรับสมัครและคัดเลือก

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ประสานงานกับวิทยากร จัดเตรียมสถานที่ และเอกสารประกอบการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ดำเนินโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ประเมินผลและสรุปรายงานผลโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. งบประมาณ     

                ประมาณการรายได้

งบประมาณเงินทุนโรงเรียน                                                               900      บาท

  รวมประมาณการรายได้                                                                   900      บาท

                ประมาณการรายจ่าย

      1. หมวดค่าใช้สอย

               1.1 ค่าอาหารว่างสำหรับวิทยากร

                     (3 คน × 3  วัน × 50 บาท)                                                         450        บาท  

             รวมหมวดค่าใช้สอย                                                                            450        บาท  

      2. หมวดค่าวัสดุ

                2.1 ค่าวัสดุการศึกษา (ปลอกแขน 50 อัน)                                        400     บาท

                2.2 ค่าถ่ายเอกสาร                                                                              50     บาท

                      รวมหมวดค่าวัสดุ                                                                           450   บาท

                           รวมประมาณการรายจ่าย                                                         900    บาท

              ประมาณการรายได้เหนือรายจ่าย                                                          -        บาท

 

10. การประเมินผล

                10.1    ประเมินผลประสิทธิภาพการทำงานด้วยแบบประเมินตนเอง

                10.2    ประเมินผลการทำงานและบุคลิกภาพจากการสังเกต

 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                11.1     นักเรียนมีระเบียบวินัยในทุก ๆ  ด้านดีขึ้น

                11.2      เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียน

                11.3      นักเรียนได้ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

                11.4     ลดจำนวนผู้ปกครองที่ขึ้นไปบนอาคารเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต

  ด.ช.เอกดำริ      สภาพธรรม

     หัวหน้าสารวัตรนักเรียน รุ่นที่ 1

    ด.ช.ณชนก     โพธิวัตถุธรรม

 สารวัตรนักเรียน  รุ่นที่ 1

 

  ด.ญ.นภัส     เคียงศิร

     สารวัตรนักเรียน  รุ่นที่ 1

  

                           ด.ญ.รัชนี    เสือพอน

                         สารวัตรนักเรียน  รุ่นที่ 1 

 

                         ด.ญ.วรรษมน     ธนวิริยะกุล

                           สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1

 

                         ด.ญ.ณัฐรินีย์     เพลิดพราว 

                           สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1

 

                        ด.ญ.อรพชร     เบญจเจริญกุล

                           สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1

 

                          ด.ญ.มัชฌิมา     สมิทธากร

                           สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1

 

                           ด.ญ.รมิดา     ณรงค์เพชร

                            สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                         ด.ญ.สุพิชญา    กวีไตรภพ

                            สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                            ด.ญ. จารวี     ศุภคุณานนท์

                            สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                         ด.ญ. ศุภลาภินี    ภักดีฉนวน

                             สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                          ด.ญ. อภิชญา      อิ่มบุญตา

                             สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

                       ด.ช.พสิษฐ์    วัฒนเบญจโสภา

                             สารวัตรนักเรียน   รุ่นที่ 1 

 

  

Read Users' Comments (0)

กรรมการสภานักเรียน

ปีการศึกษา  2553

ด.ช. ญาณาธิป     อิงคากุล   ป. 6/5

ประธานสภานักเรียน

ด.ช. ภาสพล    เสาวคนธ์   ป. 6/4

รองประธานสภานักเรียน

ด.ช.เวธน์     มโนจุรีหกุล   ป. 6/7

โฆษกสภานักเรียน

ด.ช.ทศ     นำชัยศิริ  ป. 6/1

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.วชิรวิทย์    รักษาราษฎร์    ป. 6/2

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ทินภัทร     รณรงค์  ป. 6/3

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ศุภโชค     พิเศษนครกิจ  ป. 6/6

กรรมการสภานักเรียน

 ด.ญ. สรินธน์     ศิริชัยสกุล   ป. 5/1

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ.กณิศา     จิตปัญญา  ป. 5/2

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ภรัณยู     ลี้มิ่งสวัสดิ์  ป. 5/3

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ. ชนัญญา    เอี่ยมรัตนเลิศ  ป. 5/4

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ. อริสา     ทองงาม  ป. 5/5

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.รชพล     เลิศอนันตชัย  ป. 5/6

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.กวินภพ      เจริญวงค์  ป. 5/7

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ. มุกจินดา      อนันต์สถิตย์สิน   ป. 4/1

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.กันต์     เธียรนุกุล   ป. 4/2

กรรมการสภานักเรียน

 ด.ช. เสฏฐนันท์    จาวะนา   ป. 4/3

กรรมการสภานักเรียน

ด.ญ. สุชนา     ชุณหะนันทน์   ป. 4/4

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช.ภูมิรพี     พิศุทธิ์สินธุ์  ป. 4/5

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช. ณภัทร     เกิดบัวเพชร   ป. 4/6

กรรมการสภานักเรียน

ด.ช. ฉัตริน      จูงฉัตราภรณ์   ป. 4/7

กรรมการสภานักเรียน

 

Read Users' Comments (0)

ระบบ CCTV

ความปลอดภัยของนักเรียน

   เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้ปกครองดังต่อไปนี้

       1.  กรุณาช่วยกวดขันการกลับบ้านของเด็กในปกครองของท่านให้ตรงต่อเวลาทุก ๆ วัน  ถ้าปรากฏว่าเด็กในปกครองของท่านกลับบ้านผิดเวลา  โปรดแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด่วน  เพื่อจะได้ร่วมมือกันกวดขันเป็นรายบุคคล

       2. โปรดอย่าอนุญาตให้เด็กในปกครองของท่านมาโรงเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์   หรือในวันหยุดเรียน ทั้งนี้ย่อมเป็นการไม่ปลอดภัยที่นักเรียนจะไปเล่นตามลำพังโดยไม่มีอาจารย์ดูแล

       3.  วันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดเรียน  ควรจะเป็นเวลาที่นักเรียนได้พักผ่อนอยู่บ้านช่วยผู้ปกครองทำงานยบ้านตามสมควรและควรเป็นวันที่เด็กในปกครองของท่านได้อยู่ใกล้ชิดกับท่าน      ฉะนั้น โปรดอย่าอนุญาตให้เด็กในปกครองของท่านนัดแนะไปเที่ยวกับเพื่อน ๆ ในวันเสาร์ – อาทิตย์  หรือ วันหยุดตามลำพังบ่อย ๆ โดยที่ท่านไม่ทราบว่าไปไหน หรือ ไปเที่ยวบ้านเพื่อน โดยที่ท่านไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนและปลอดภัยเพียงใด

       4.  ในกรณีที่โรงเรียนประสงค์จะให้เด็กในปกครองของท่านอยู่โรงเรียน หลังจากเลิกเรียนแล้ว หรือ มาโรงเรียนในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือ วันหยุด ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบและขออนุญาตจากท่านก่อนทุกครั้ง

       5.  โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนนำของเล่นทุกชนิดมาโรงเรียน    เพราะทำให้เสียสมาธิในการเรียน ก่อให้เกิดการลักขโมย เอาอย่างกัน ฝากซื้อของ และ มีปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย

       6.  การมาโรงเรียนและการกลับบ้าน  โปรดอย่างส่งเด็กในปกครองของท่านก่อนเวลา 06.45 น. และกรุณามารับเด็กกลับบ้านอย่างช้าไม่เกิน  17.30  น. หลังเวลา  17.00  น. นักเรียนต้องอยู่โรงเรียนตามลำพังไม่มีอาจารย์ดูแล

       7.  ถ้าท่านไม่สามารถมารับนักเรียนได้  จำเป็นต้องให้ผู้อื่นที่ไม่มีชื่อในบัตรรับมารับแทน  โปรดเขียนบันทึกแจ้งฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมกับแนบบัตรรับนักเรียนมาด้วย และผู้รับแทนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวด้วย ซึ่งจะสามารถลงเวลารับนักเรียนที่หน้าประตูได้เลย

       8.  ไม่ควรให้นักเรียนสวมหรือนำเครื่องประดับ หรือ ของที่มีค่ามาโรงเรียน เพราะอาจเป็นสื่อแห่งความไม่ปลอดภัยแก่ตัวนักเรียนและถ้าสูญหายโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ

       9. โปรดช่วยให้นักเรียนในความดูแลของท่านแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนทุกประการ และมีความเรียบร้อยทั้งเครื่องแต่งกาย และ ทรงผมให้เหมาะกับสภาพการเป็นนักเรียน       

      10.  หากผู้ปกครองมีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว  โปรดติดต่อกับอาจารย์ประจำชั้นโดยตรง จะทำให้สะดวกยิ่งขึ้นถ้านัดไว้ล่วงหน้า

 

 ระบบกล้อง CCTV   ช่วยงานรักษาความปลอดภัย

 

 อาคาร  ๕๐  ปี  สาธิตจุฬาฯ

 

 ตามบริเวณต่าง ๆ

 

ตามบริเวณต่าง ๆ

 

 ตามบริเวณต่าง ๆ

 

  เครื่อง  DVR

Read Users' Comments (0)